Skip to main content

FAQ Logistyczny: Potrzeba / Rozwiązanie.

Obszar działania: Produkcja

Produkcja jest pierwszym obszarem łańcucha dostaw, który leży w naszych kompetencjach

POTRZEBA: Optymalizacja kosztów produkcyjnych

ROZWIĄZANIE:
 • Maksymalizacja wykorzystania zasobów i ich potencjału wytwórczego,
 • Obniżenie stałych kosztów produkcji,
 • Zmniejszenie kosztów energii,
 • Zmniejszenie stanu zapasów surowców i półproduktów,
 • Zmiany w kalkulacji kosztów,
 • Usprawnienie procesu zakupów,
 • Efektywniejsze zorganizowanie przepływów towarowych,
 • Szczegółowe rekomendacje naprawcze punktów / procesów kosztotwórczych
 • Identyfikacja i eliminacja czynności niewnoszących wartości dodanej.

POTRZEBA: Identyfikacja i redukcja źródeł problemów, ograniczeń czy też nieefektywności w obszarze produkcji

ROZWIĄZANIE:
 • Ekspercka i niezależna ocena punktu, procesu czy też całego obszaru produkcji,
 • Możliwość podjęcia działań względem problemów / obszarów, których optymalizacja da najlepsze efekty biznesowe,
 • Szczegółowe rekomendacje naprawcze punktów / procesów nieefektywnych,
 • Weryfikacja i opinia ekspercka pomysłów optymalizacyjnych stworzonych przez Klienta,
 • Redukcja ryzyka podjęcia błędnych decyzji biznesowych i kosztów z nimi związanych,
 • Określenie strategii i kierunków rozwoju produkcji.

POTRZEBA: Zwiększenie produktywności

ROZWIĄZANIE:
 • Koncepcje efektywniejszego planowania procesu produkcyjnego,
 • Maksymalizacja wykorzystania zasobów,
 • Równomierne obciążenie zasobów,
 • Zmniejszenie liczby czasochłonnych i kosztochłonnych przezbrojeń,
 • Efektywniejsze wykorzystanie potencjału produkcyjnego,
 • Identyfikacja i eliminacja czynności niewnoszących wartości dodanej,
 • Eliminacja „wąskich gardeł” procesu produkcyjnego,
 • Zwiększona sprzedaż.

POTRZEBA: Usprawnienie zasilania linii produkcyjnych

ROZWIĄZANIE:
 • Szczegółowe eksperckie wytyczne zwiększające efektywność i wydajność procesu,
 • Zniwelowanie przestojów w procesie produkcyjnym,
 • Zapewnienie ciągłości procesu produkcyjnego,
 • Bardziej efektywne wykorzystanie potencjału produkcyjnego,
 • Redukcja liczby produktów wadliwych,
 • Mniejsza ilość reklamacji.

POTRZEBA: Identyfikowanie numerów seryjnych / partii produkcyjnych

ROZWIĄZANIE:
 • Zapewnienie możliwości śledzenia numerów seryjnych / partii produkcyjnych,
 • Redukcja kosztów produkcji i kontroli jakości, dzięki pełnemu wglądowi w jakość komponentów,
 • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa biznesu poprzez zatrzymanie produkcji czy też wycofanie produktu z rynku w momencie wykrycia elementów wadliwych,
 • Zmniejszenie ilości reklamacji.

POTRZEBA: Lepsze planowanie i harmonogramowanie produkcji

ROZWIĄZANIE:
 • Poprawa relacji z klientami,
 • Lepsza współpraca działu handlowego z działem produkcji,
 • Instrukcje postępowania w przypadku zmian w zamówieniach,
 • Maksymalizacja wykorzystania zasobów (materiały, maszyny, ludzie),
 • Równomierne obciążenie zasobów,
 • Zmniejszenie liczby czasochłonnych i kosztochłonnych przezbrojeń,
 • Zmniejszenie liczby zapasów materiałowych (surowiec, półprodukt),
 • Odzyskanie zamrożonego kapitału,
 • Zmniejszenie kosztów produkcyjnych,
 • Usprawnienie procesu zakupów i zarządzania łańcuchem dostaw.

POTRZEBA: Doradztwo w zakresie wyboru rozwiązań IT do automatyzacji i zarządzania produkcją

ROZWIĄZANIE:
 • Redukcja ryzyka podjęcia błędnych decyzji biznesowych,
 • Pomoc w wyborze rozwiązania dopasowanego do potrzeb organizacji,
 • Wydatne zmniejszenie kosztów inwestycji,
 • Zapewnienie realizacji inwestycji w wyznaczonym czasie,
 • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa funkcjonowania organizacji.

Obszar działania: Magazyn

Rozwiązania w zakresie organizacji przestrzeni magazynowej i jej pełnej optymalizacji

POTRZEBA: Wdrożenie zmian organizacyjnych w logistyce magazynowej

ROZWIĄZANIE:
 • Określenie strategii i kierunków rozwoju logistyki magazynowej,
 • Lepsza organizacja czasu pracy pracowników,
 • Wyższa efektywność procesów logistycznych,
 • Wyższy stopień wykorzystania powierzchni magazynowej,
 • Redukcja kosztów logistyki magazynowej,
 • Rozwój kompetencji pracowników uzyskany poprzez bezpośrednią współpracę z doświadczonymi konsultantami
 • Możliwość podjęcia optymalnej decyzji oszczędzającej czas i pieniądze firmy,
 • Maksymalizacja efektu przy minimum ryzyka inwestycyjnego,
 • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa biznesu w obszarze logistyki magazynowej.

POTRZEBA: Identyfikacja źródeł problemów, ograniczeń czy też nieefektywności

ROZWIĄZANIE:
 • Ekspercka i niezależna ocena punktu, procesu czy też całego obszaru logistyki magazynowej,
 • Możliwość podjęcia działań względem problemów / obszarów, których optymalizacja da najlepsze efekty biznesowe,
 • Szczegółowe rekomendacje naprawcze punktów / procesów nieefektywnych,
 • Weryfikacja i opinia ekspercka pomysłów optymalizacyjnych stworzonych przez Klienta,
 • Redukcja ryzyka podjęcia błędnych decyzji biznesowych i kosztów z nimi związanych
 • Określenie strategii i kierunków rozwoju logistyki magazynowej.

POTRZEBA: Optymalizacja kosztów związanych z logistyką magazynową

ROZWIĄZANIE:
 • Maksymalizacja wykorzystania zasobów i ich potencjału,
 • Obniżenie stałych kosztów magazynowania,
 • Zmniejszenie kosztów tzw. mediów,
 • Zmniejszenie kosztów utrzymywania stanów magazynowych
 • Usprawnienie procesów magazynowych,
 • Efektywniejsze zorganizowanie przepływów towarowych,
 • Szczegółowe rekomendacje naprawcze punktów / procesów kosztotwórczych
 • Identyfikacja i eliminacja czynności nie wnoszących wartości dodanej.

POTRZEBA: Zwiększenie wydajności pracy przy minimalnych inwestycjach

ROZWIĄZANIE:
 • Efektywniejsze wykorzystanie potencjału ludzi i posiadanych zasobów infrastrukturalnych,
 • Dobór i propozycje rozwiązań, produktów, usług czy infrastruktury podnoszących wydajność w krótkim czasie i przy minimalnych nakładach inwestycyjnych,
 • Identyfikacja i eliminacja operacji nie wnoszących wartości dodanej,
 • Eliminacja „wąskich gardeł” w procesach magazynowych.

POTRZEBA: Redukcja ilości błędów generowanych w operacjach magazynowych

ROZWIĄZANIE:
 • Usprawnienie procesów magazynowych,
 • Eliminacja „wąskich gardeł” w procesach magazynowych,
 • Identyfikacja i szczegółowe rekomendacje naprawcze punktów / procesów generujących błędy,
 • Identyfikacja i eliminacja czynności nie wnoszących wartości dodanej.

POTRZEBA: Efektywniejsze zarządzanie zapasami

ROZWIĄZANIE:
 • Mniejszy średni stan zapasów,
 • Koncepcja i wdrożenie prostych narzędzi / analiz do planowania i zarządzania zapasami,
 • Odzyskanie zamrożonego kapitału,
 • Zmiana polityki zarządzania zapasami,
 • Wzrost poziomu dostępności towarów wpływający na zwiększenie sprzedaży.

POTRZEBA: Rozwiązanie problemu niedoborów miejsc magazynowych

ROZWIĄZANIE:
 • Ekspercka koncepcja reorganizacji przestrzeni magazynowej,
 • Rekomendacje rozwiązań infrastrukturalnych pozwalających zniwelować / ograniczyć problem,
 • Usprawnienie procesów magazynowych,
 • Zmiana polityki dotyczącej zarządzania zapasami,
 • Ekspercka ocena sytuacji oraz zdefiniowanie działań naprawczych,
 • Odzyskanie powierzchni magazynowej.

POTRZEBA: Doradztwo w zakresie rozwiązań IT do automatyzacji i zarządzania pracą magazynu

ROZWIĄZANIE:
 • Redukcja ryzyka podjęcia błędnych decyzji biznesowych,
 • Pomoc w wyborze rozwiązania dopasowanego do potrzeb organizacji,
 • Wydatne zmniejszenie kosztów inwestycji,
 • Zapewnienie realizacji inwestycji w wyznaczonym czasie,
 • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa funkcjonowania organizacji.

Obszar działania: Dystrybucja

Pełne wsparcie we właściwym zarządzaniu dystrybucją towarów

POTRZEBA: Weryfikacja jakości i efektywności sieci dostaw

ROZWIĄZANIE:
 • Szczegółowa analiza i ekspercka ocena funkcjonowania systemu logistycznego firmy,
 • Szczegółowa analiza i ekspercka ocena zasobów magazynowych, infrastruktury logistycznej oraz transportowej,
 • Szczegółowa analiza i ekspercka ocena organizacji zespołu logistycznego firmy,
 • Szczegółowa analiza i ekspercka ocena organizacji obiegu informacji w firmie.

POTRZEBA: Potrzeba zoptymalizowania lub zweryfikowania kosztów dystrybucji towarów

ROZWIĄZANIE:
 • Maksymalizacja wykorzystania zasobów i ich potencjału,
 • Weryfikacja i optymalizacja kosztów transportu liniowego,
 • Weryfikacja i optymalizacja kosztów dystrybucji do oddziałów / Klienta,
 • Weryfikacja i optymalizacja kosztów stałych (magazynowania, transportu, dystrybucji),
 • Weryfikacja i optymalizacja kosztów związanych z utrzymaniem stanu magazynowego / miejsca magazynowego,
 • Ograniczenie efektu „sprzedaży utraconej”,
 • Weryfikacja kosztów funkcjonowania sieci dystrybucji w ujęciu całościowym i na konkretną jednostkę,
 • Efektywniejsze zorganizowanie przepływów towarowych w sieci dostaw,
 • Szczegółowe rekomendacje naprawcze punktów / procesów / obszarów kosztotwórczych,
 • Identyfikacja i eliminacja czynności niewnoszących wartości dodanej.

POTRZEBA: Planowana zmiana strategii działania firmy (np. wprowadzenie nowych usług)

ROZWIĄZANIE:
 • Szczegółowa identyfikacja i ekspercka ocena poszczególnych założeń strategii rozwoju systemu logistycznego firmy,
 • Modelowanie wielowariantowe i rekomendacje optymalnej konfiguracji sieci dystrybucji towarów dla przyjętych przez firmę planów rozwojowych,
 • Wskazanie miejsc lokalizacji magazynów (liczba, rozlokowanie geograficzne, wielkość, funkcje, rola w polityce zapasów wobec klientów),
 • Perspektywa kosztowa uwzględniająca koszty stałe i zmienne,
 • Wizualizacja parametrów,
 • Przygotowanie sieci dystrybucji/ łańcucha dostaw do realizacji planów rozwojowych firmy,
 • Bezpieczeństwo podjęcia dobrej decyzji biznesowej,
 • Bezpieczeństwo logistyczne w strategicznym obszarze funkcjonowania firmy.

POTRZEBA: Zmiana lokalizacji magazynów lub centrów dystrybucyjnych

ROZWIĄZANIE:
 • Wybór optymalnej lokalizacji magazynu lub centrum dystrybucyjnego,
 • Modelowanie działania sieci po wprowadzeniu zmian: określenie skali kosztów, szans i zagrożeń jakie dają poszczególne rozpatrywane modele,
 • Bezpieczeństwo podjęcia dobrej, wspartej wiedzą ekspertów decyzji o ulokowaniu swojego magazynu(-nów),
 • Redukcja ryzyka podjęcia się realizacji niewłaściwej inwestycji.

POTRZEBA: Chęć zwiększenia efektywności transportu

ROZWIĄZANIE:
 • Maksymalizacja wykorzystania zasobów i ich potencjału,
 • Umożliwienie realizacji dostaw planowanych wolumenów towarowych,
 • Optymalizacje kosztów związanych z transportem towarów,
 • Zwiększenie kontroli nad procesami transportowymi,
 • Skrócenie czasu realizacji zamówień klientów,
 • Poprawa parametrów obsługi klienta.

POTRZEBA: Potrzeba usprawnienia procesów w systemie logistycznym

ROZWIĄZANIE:
 • Pomysły rozwiązań wpływających na efektywniejsze wykorzystanie potencjału ludzi i posiadanych zasobów infrastrukturalnych,
 • Usprawnienie obiegu informacji i delegacji zadań,
 • Wzrost przejrzystości organizacji pracy,
 • Dobór i propozycje rozwiązań, produktów, usług czy infrastruktury podnoszących wydajność w krótkim czasie i przy minimalnych nakładach inwestycyjnych,
 • Ograniczenie ilości pomyłek w procesach,
 • Skrócenie czasów realizacji zamówień klientów.