Skip to main content

Audyt Logistyczny Magazynu, Szybki Audyt, Benchmarking

Audyt logistyczny magazynu to kompleksowa analiza operacji magazynowych przedsiębiorstwa. Rozpoczynamy od zrozumienia struktury przepływu towarów, sposobu zarządzania zapasami, procedur przyjmowania i wysyłki oraz innych kluczowych aspektów magazynu. Następnie dokładnie analizujemy te procesy w poszukiwaniu niespójności, nadmiernych opóźnień czy nieefektywnych działań, które mogą wpływać na koszty operacyjne oraz satysfakcję klienta. Nasz audyt ma na celu dostarczenie konkretnej, opartej na danych analizy operacji magazynowych oraz zaleceń dotyczących poprawy.

Szybki audyt logistyczny, inaczej nazywany “quick check”, to usługa skierowana do firm, które poszukują natychmiastowej oceny swoich operacji logistycznych bez konieczności przeprowadzania pełnego audytu. Ten typ audytu skupia się na kluczowych wskaźnikach efektywności operacyjnej, takich jak czas cyklu, dostępność towarów czy koszty przepływu towarów. W krótkim czasie dostarczamy informacje o kluczowych problemach i proponujemy szybkie rozwiązania.

Benchmarking logistyczny polega na porównywaniu operacji logistycznych przedsiębiorstwa z najlepszymi praktykami w branży lub z operacjami konkurencyjnych firm. Pozwala to zrozumieć, gdzie firma stoi na tle konkurencji i jakie kroki można podjąć, aby poprawić jej pozycję. Nasze doświadczenie w wielu branżach pozwala nam dostarczyć wartościowe spostrzeżenia i zalecenia, które są dostosowane do konkretnego środowiska biznesowego.

Współpracując z nami, można liczyć na indywidualne podejście, profesjonalizm i głęboką wiedzę w zakresie logistyki. Nasz zespół logistyków – praktyków jest gotów, aby pomóc osiągnąć wyższą efektywność logistyczną, zredukować koszty i poprawić satysfakcję klienta.

AUDYT LOGISTYCZNY I BENCHMARKING LOGISTYCZNY

  • Audyt logistyczny
  • Szybki audyt (quick check)
  • Benchmarking logistyczny
Współpracując z nami, możesz uzyskać:

Zwiększenie wydajności |
Optymalizację kosztów |
Usprawnienie procesów logistycznych |

Informacje o Naszych Usługach

Audyt logistyczny

Audyt logistyczny to jedna z kluczowych usług Elandis.

Może obejmować swoim zakresem dowolnie wskazany przez Klienta obszar logistyki magazynowej lub cały kompleks zagadnień z nią związanych: od procesów na styku logistyki (zakupy i sprzedaż), poprzez procesy stricte magazynowe, przepływ informacji i dokumentów w procesach, zasoby ludzkie, organizację i układ funkcjonalny magazynu, stosowane rozwiązania infrastrukturalne, stosowane rozwiązania IT, po specyfikę i system zarządzania zapasami.

Diagnoza i rekomendacje zmian będące wynikiem audytu, tworzone są w oparciu o wnioski powstałe na bazie wnikliwej i bardzo szczegółowej analizy obszarów objętych zakresem usługi.

Analiza ma najczęściej formę serii warsztatów – spotkań projektowych, podczas których wspólnie z zespołem projektowym Klienta zbieramy i analizujemy dane logistyczne oraz obserwujemy, mierzymy i mapujemy procesy. Kluczowe są dla nas rozmowy z pracownikami różnych działów firmy, gdyż na ich podstawie zyskujemy zazwyczaj najwięcej kluczowych informacji projektowych – pełne spektrum specyfiki działania firmy.

Jako wynik audytu logistycznego Klient otrzymuje raport – plan działań (wraz z priorytetami) jakie należy podjąć celem optymalizacji obszarów nieefektywnych. Raport definiuje też nakład inwestycyjny oraz oczekiwane efekty proponowanych zmian.

Projekt kończy prezentacja dla zespołu projektowego Klienta, której zadaniem jest przedstawienie najważniejszych wniosków oraz kluczowych rekomendacji zawartych w raporcie.

Szybki audyt logistyczny (quick check)

Quick check logistyczny to zintensyfikowana, skrócona, ogólna forma usługi audytu logistycznego. Audyt ten realizujemy poprzez ogólną, wybiórczą analizę danych logistycznych, wywiady z pracownikami i obserwacje procesów.

Po rozpoznaniu sytuacji zastanej w logistyce, wskazane zostają obszary, które wymagają poprawy. We współpracy z zespołem Klienta, opracowany zostaje plan działań naprawczych, sklasyfikowanych według priorytetów, nakładów inwestycyjnych oraz według korzyści i łatwości wdrożenia.

Benchmarking logistyczny

Benchmarking logistyczny oferowany przez naszą firmę odnosi się do inwestycji w zazwyczaj złożone, drogie i istotne dla rozwoju logistyki firmy rozwiązania infrastrukturalne (rozwiązania do składowania, do transportu czy automatyka magazynowa). Stanowi formę eksperckiego wsparcia Inwestora w procesie wyboru rozwiązań które zamierza on zakupić, ograniczając ryzyko przeinwestowania czy też zakupu rozwiązań przewymiarowanych lub niedopasowanych do specyfiki działania logistyki firmy.

Usługa zazwyczaj realizowana jest bardzo kompleksowo – począwszy od przygotowania specyfikacji istotnych parametrów rozwiązań, poprzez doradztwo w zakresie podmiotów mogących dostarczyć oczekiwane rozwiązania, wsparcie firmy w rozmowach z dostawcami, zebranie i eksperckie porównanie propozycji oferentów wraz z odniesieniem oferowanych przez nich rozwiązań do tego, czego oczekuje Klient, kończąc na opracowaniu analizy porównawczej wszelkich istotnych parametrów (w tym ceny), w której przedstawiona jest ocena oferentów i rekomendacje wyboru najlepszych propozycji.

Usługa opcjonalnie może obejmować także m.in. organizację wizyt referencyjnych (w tym uczestnictwo w nich konsultantów naszej firmy), weryfikację i ocenę rozpatrywanych rozwiązań w zakresie możliwości integracji i sterowania czy też weryfikację umowy na dostawę (w zakresie zgodności parametrów technicznych).

Nasi konsultanci stale gromadzą i aktualizują swoją wiedzę w zakresie rozwiązań infrastrukturalnych dla logistyki: śledzą trendy, uczestniczą w największych targach branżowych, są w stałym kontakcie z wiodącymi dostawcami rozwiązań dla logistyki. Wykorzystując ich wiedzę i doświadczenie, firma istotnie ogranicza ryzyko niewłaściwie wydanych – zazwyczaj niemałych – pieniędzy.

Zaufali nam