Skip to main content

Istniejące Rozwiązanie Logistyczne – Audyt i Optymalizacja Magazynu.

Nasze usługi pomagają w usprawnieniu już istniejących procesów czy obszarów logistycznych: wyeliminowaniu wąskich gardeł i nieoptymalności, maksymalizacji wykorzystania zasobów firmy, skróceniu czasu wykonywania operacji logistycznych, czyli wszelkich zabiegów, które pozwalają na optymalną i efektywną pracę.

Zapewniamy naszym Klientom wsparcie doświadczonych logistyków – praktyków. Posiadają oni wymagane niezbędne umiejętności, które są nieustannie doskonalone podczas realizacji projektów dotyczących strategii logistycznych. Nasi eksperci dostarczają wiedzę i doświadczenie wraz z rekomendacją rozwiązań infrastrukturalnych, sprzętowych czy w zakresie systemów logistycznych niezależnie od tego, czy chodzi o audyt logistyczny, benchmarking logistyczny, reorganizację magazynu, optymalizację logistyki magazynowej, optymalizację intralogistyki, oznakowanie magazynu czy optymalizację tradycyjnie działającego magazynu jak i wysoce zautomatyzowanych obiektów.

Projekty reorganizacji i optymalizacji procesów logistycznych realizujemy zawsze w bliskiej współpracy z zespołem Klienta. Nasze koncepcje logistyczne są zawsze wynikiem wniosków powstałych na bazie wnikliwego przeanalizowania sytuacji zastanej w firmie Klienta. Pomysły uwzględniają najdrobniejsze szczegóły specyfiki logistyki przedsiębiorstwa oraz plany jego rozwoju. Wszelkie rekomendacje opracowujemy w przejrzysty i przystępny sposób – zarówno w formie opisowej, jak i schematycznej. Prezentujemy i szczegółowo omawiamy każdą naszą propozycję, jej mocne i słabe strony, finalnie doradzając najlepsze opcje i rozwiązania.

Niektóre z naszych usług mogą być też realizowane w formie szkoleń. Pozwala to pracownikom na szybsze zaznajomienie się z nową charakterystyką procesów, lepsze zrozumienie zasad pracy w nowej organizacji czy też efektywniejsze przygotowanie do nowego trybu pracy.

 

Nasi konsultanci logistyczni zajmują się wszystkimi elementami optymalizacji istniejącego rozwiązania logistycznego.

AUDYT LOGISTYCZNY I BENCHMARKING LOGISTYCZNY

 • Audyt logistyczny
 • Szybki audyt (quick check)
 • Benchmarking logistyczny
Współpracując z nami, możesz uzyskać:

Zwiększenie wydajności |
Optymalizację kosztów |
Usprawnienie procesów logistycznych |

OPTYMALIZACJA MAGAZYNU I USPRAWNIENIA LOGISTYKI

 • Reorganizacja magazynu
 • Optymalizacja logistyki magazynowej
 • Optymalizacja intralogistyki

Informacje o Naszych Usługach

Reorganizacja magazynu

Na etapie bardzo dynamicznego rozwoju firmy, dość często okazuje się, że działanie magazynu stanowi istotny problem w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Ograniczenia budynków (stare budownictwo, niefunkcjonalność, wiele pojedynczych fizycznych lokalizacji), brak infrastruktury adekwatnej do magazynowanych towarów (ich specyfiki i wolumenu), nieporządek i bałagan generujące coraz to większe nieefektywności i dezorganizujące operacje magazynowe – to tylko najpopularniejsze problemy, jakie spotykamy na co dzień.

Nasza firma specjalizuje się w projektach reorganizacji magazynów. W naszych pracach i opracowywanych planach działania kładziemy szczególny nacisk na jak najmniejszą ingerencję w bieżące czynności wykonywane przez pracowników logistyki magazynowej, gdyż wszelkie niezaplanowane i nieprzemyślane działania wpływają znacząco na jakość i efektywność pracy – przede wszystkim na opóźnienia oraz pomyłki.

Oprócz opracowania koncepcji zmian, możemy też pomóc naszym Klientom wdrożyć wybrane rozwiązania w życie.

Optymalizacja magazynu

Duży potencjał poprawy wydajności operacji oraz jednocześnie oszczędności kosztów w logistyce firmy stanowi optymalizacja magazynu na poziomie operacyjnym (pracy ludzi).

Usługa optymalizacji logistyki magazynowej dedykowana jest właśnie takim usprawnieniom – m.in. maksymalizacji wykorzystania zasobów firmy, odpowiedniej organizacji przepływu dokumentów i informacji w samym magazynie jak i na styku z działami, z którymi on współpracuje, skróceniu czasu wykonywania prac magazynowych – wszelkim zabiegom i działaniom, które pozwalają na optymalną i efektywną pracę pracowników magazynowych.

Projekty optymalizacyjne związane z operacjami zachodzącymi w logistyce magazynowej realizujemy zawsze w bliskiej kooperacji z zespołem Klienta, a opracowane rozwiązania i propozycje usprawnień są zawsze wynikiem działań wspólnych. Każda sugestia zmian oparta jest zarówno o analizę danych logistycznych, jak i wnioski płynące z obserwacji i pomiarów operacji wykonywanych w magazynie. Co ważne – uwzględnia obecne, ale też przyszłe potrzeby logistyki firmy związane chociażby ze skalowaniem biznesu.

Oprócz opracowania pomysłów i koncepcji optymalizacji logistyki magazynowej, nasi konsultanci mogą pomóc wdrożyć w życie wybrane rozwiązania.

Projekty organizujące i optymalizujące procesy logistyczne zachodzące w magazynie naszych Klientów, przygotowujemy w przejrzysty i przystępny sposób, w formie opisowej i schematycznej. Nasze koncepcje są wynikiem wniosków powstałych po wnikliwym zapoznaniu się z sytuacją zastaną w firmie Klienta. Uwzględniają one najdrobniejsze szczegóły specyfiki przedsiębiorstwa oraz plany rozwojowe.

W usłudze możemy zaoferować cykl szkoleń pracowników, które mają na celu zaznajomienie ich z nową charakterystyką procesów, lepsze zrozumienie zasad pracy w nowej organizacji oraz przygotowanie do nowego trybu pracy w magazynie.

Optymalizacja intralogistyki

Optymalnie działająca intralogistyka to w obecnych zmiennych warunkach rynkowych klucz działania i przewagi konkurencyjnej wielu firm. To optymalny przepływ materiałów i informacji w obrębie magazynu i na hali produkcyjnej, to też kontrola i planowanie zapasów.

Usługa optymalizacji intralogistyki to usługa, w której nasi konsultanci doradzają Klientom między innymi:

 • jak usprawnić współpracę między różnymi działami firmy mającymi wpływ na zarządzanie intralogistyką: zaopatrzenia, produkcji czy magazynu;
 • jak efektywnie synchronizować procesy produkcyjne i magazynowe aby surowce, półprodukty czy wyroby gotowe trafiały zawsze na czas do miejsca, w którym są oczekiwane.
 • jak zorganizować procesy aby były bardziej elastyczne czy niezawodne w nagłych sytuacjach.
 • jak lepiej zarządzać zapasami i przepływem informacji,
 • w zakresie automatyzacji i cyfryzacji procesów

Intralogistyka jest jednym z tych obszarów działalności przedsiębiorstwa, który posiada największy potencjał optymalizacji. Jest tak dlatego, że każda firma ma zdecydowanie większy wpływ na swoją wewnętrzną organizację aniżeli na warunki panujące na rynku.

Nasi konsultanci posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie optymalizacji intralogistyki. Każdy nasz projekt rozpoczynamy od drobiazgowej analizy obecnej sytuacji u Klienta i jego potrzeb, co pozwala nam tworzyć, dobierać lub proponować optymalne rozwiązania, dopasowane do charakterystyki i specyfiki danej firmy.

Audyt logistyczny

Audyt logistyczny to jedna z kluczowych usług Elandis.

Może obejmować swoim zakresem dowolnie wskazany przez Klienta obszar logistyki magazynowej lub cały kompleks zagadnień z nią związanych: od procesów na styku logistyki (zakupy i sprzedaż), poprzez procesy stricte magazynowe, przepływ informacji i dokumentów w procesach, zasoby ludzkie, organizację i układ funkcjonalny magazynu, stosowane rozwiązania infrastrukturalne, stosowane rozwiązania IT, po specyfikę i system zarządzania zapasami.

Diagnoza i rekomendacje zmian będące wynikiem audytu, tworzone są w oparciu o wnioski powstałe na bazie wnikliwej i bardzo szczegółowej analizy obszarów objętych zakresem usługi.

Analiza ma najczęściej formę serii warsztatów – spotkań projektowych, podczas których wspólnie z zespołem projektowym Klienta zbieramy i analizujemy dane logistyczne oraz obserwujemy, mierzymy i mapujemy procesy. Kluczowe są dla nas rozmowy z pracownikami różnych działów firmy, gdyż na ich podstawie zyskujemy zazwyczaj najwięcej kluczowych informacji projektowych – pełne spektrum specyfiki działania firmy.

Jako wynik audytu logistycznego Klient otrzymuje raport – plan działań (wraz z priorytetami) jakie należy podjąć celem optymalizacji obszarów nieefektywnych. Raport definiuje też nakład inwestycyjny oraz oczekiwane efekty proponowanych zmian.

Projekt kończy prezentacja dla zespołu projektowego Klienta, której zadaniem jest przedstawienie najważniejszych wniosków oraz kluczowych rekomendacji zawartych w raporcie.

Szybki audyt logistyczny (quick check)

Quick check logistyczny to zintensyfikowana, skrócona, ogólna forma usługi audytu logistycznego. Audyt ten realizujemy poprzez ogólną, wybiórczą analizę danych logistycznych, wywiady z pracownikami i obserwacje procesów.

Po rozpoznaniu sytuacji zastanej w logistyce, wskazane zostają obszary, które wymagają poprawy. We współpracy z zespołem Klienta, opracowany zostaje plan działań naprawczych, sklasyfikowanych według priorytetów, nakładów inwestycyjnych oraz według korzyści i łatwości wdrożenia.

Benchmarking logistyczny

Benchmarking logistyczny oferowany przez naszą firmę odnosi się do inwestycji w zazwyczaj złożone, drogie i istotne dla rozwoju logistyki firmy rozwiązania infrastrukturalne (rozwiązania do składowania, do transportu czy automatyka magazynowa). Stanowi formę eksperckiego wsparcia Inwestora w procesie wyboru rozwiązań które zamierza on zakupić, ograniczając ryzyko przeinwestowania czy też zakupu rozwiązań przewymiarowanych lub niedopasowanych do specyfiki działania logistyki firmy.

Usługa zazwyczaj realizowana jest bardzo kompleksowo – począwszy od przygotowania specyfikacji istotnych parametrów rozwiązań, poprzez doradztwo w zakresie podmiotów mogących dostarczyć oczekiwane rozwiązania, wsparcie firmy w rozmowach z dostawcami, zebranie i eksperckie porównanie propozycji oferentów wraz z odniesieniem oferowanych przez nich rozwiązań do tego, czego oczekuje Klient, kończąc na opracowaniu analizy porównawczej wszelkich istotnych parametrów (w tym ceny), w której przedstawiona jest ocena oferentów i rekomendacje wyboru najlepszych propozycji.

Usługa opcjonalnie może obejmować także m.in. organizację wizyt referencyjnych (w tym uczestnictwo w nich konsultantów naszej firmy), weryfikację i ocenę rozpatrywanych rozwiązań w zakresie możliwości integracji i sterowania czy też weryfikację umowy na dostawę (w zakresie zgodności parametrów technicznych).

Nasi konsultanci stale gromadzą i aktualizują swoją wiedzę w zakresie rozwiązań infrastrukturalnych dla logistyki: śledzą trendy, uczestniczą w największych targach branżowych, są w stałym kontakcie z wiodącymi dostawcami rozwiązań dla logistyki. Wykorzystując ich wiedzę i doświadczenie, firma istotnie ogranicza ryzyko niewłaściwie wydanych – zazwyczaj niemałych – pieniędzy.

Zaufali nam