01

Produkcja jest pierwszym obszarem łańcucha dostaw, który leży w naszych kompetencjach

produkcja

produkcja

Pomagamy optymalizować procesy logistyczne w firmie

audyt logistyczny produkcji

Audyt logistyczny produkcji może obejmować całkowity lub wybrany przez klienta zakres działalności przedsiębiorstwa związany z produkcją: od planowania sprzedaży, poprzez zakupy surowca, zasilanie nim linii produkcyjnych, przepływy na produkcji, po raportowanie wytworzenia wyrobu gotowego i jego oznakowanie.

Audyt realizujemy poprzez wnikliwą i szczegółową analizę danych logistycznych, wywiady z pracownikami, pomiary i obserwacje procesów. Jako wynik audytu klient otrzymuje raport – opis działań, jakie należy podjąć celem optymalizacji nieefektywnych obszarów wraz ze spodziewanymi konkretnymi efektami biznesowymi. Dodatkowo dla zespołu projektowego klienta przeprowadzamy prezentację kluczowych wniosków i rekomendacji z audytu.

 

Rozwiązanie

 

 • Maksymalizacja wykorzystania zasobów i ich potencjału wytwórczego,
 • Obniżenie stałych kosztów produkcji,
 • Zmniejszenie kosztów energii,
 • Zmniejszenie stanu zapasów surowców i półproduktów,
 • Zmiany w kalkulacji kosztów,
 • Usprawnienie procesu zakupów,
 • Efektywniejsze zorganizowanie przepływów towarowych,
 • Szczegółowe rekomendacje naprawcze punktów / procesów kosztotwórczych
 • Identyfikacja i eliminacja czynności niewnoszących wartości dodanej,
 • Ekspercka i niezależna ocena punktu, procesu czy też całego obszaru produkcji,
 • Możliwość podjęcia działań względem problemów / obszarów, których optymalizacja da najlepsze efekty biznesowe,
 • Szczegółowe rekomendacje naprawcze punktów / procesów nieefektywnych,
 • Weryfikacja i opinia ekspercka pomysłów optymalizacyjnych stworzonych przez Klienta,
 • Redukcja ryzyka podjęcia błędnych decyzji biznesowych i kosztów z nimi związanych,
 • Określenie strategii i kierunków rozwoju produkcji,
 • Koncepcje efektywniejszego planowania procesu produkcyjnego,
 • Maksymalizacja wykorzystania zasobów,
 • Równomierne obciążenie zasobów,
 • Zmniejszenie liczby czasochłonnych i kosztochłonnych przezbrojeń,
 • Efektywniejsze wykorzystanie potencjału produkcyjnego,
 • Identyfikacja i eliminacja czynności niewnoszących wartości dodanej,
 • Eliminacja „wąskich gardeł” procesu produkcyjnego,
 • Zwiększona sprzedaż,
 • Szczegółowe eksperckie wytyczne zwiększające efektywność i wydajność procesu,
 • Zniwelowanie przestojów w procesie produkcyjnym,
 • Zapewnienie ciągłości procesu produkcyjnego,
 • Bardziej efektywne wykorzystanie potencjału produkcyjnego,
 • Redukcja liczby produktów wadliwych,
 • Mniejsza ilość reklamacji,
 • Zapewnienie możliwości śledzenia numerów seryjnych / partii produkcyjnych,
 • Redukcja kosztów produkcji i kontroli jakości, dzięki pełnemu wglądowi w jakość komponentów,
 • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa biznesu poprzez zatrzymanie produkcji czy też wycofanie produktu z rynku w momencie wykrycia elementów wadliwych,
 • Zmniejszenie ilości reklamacji,
 • Poprawa relacji z klientami,
 • Lepsza współpraca działu handlowego z działem produkcji,
 • Instrukcje postępowania w przypadku zmian w zamówieniach,
 • Maksymalizacja wykorzystania zasobów (materiały, maszyny, ludzie),
 • Równomierne obciążenie zasobów,
 • Zmniejszenie liczby czasochłonnych i kosztochłonnych przezbrojeń,
 • Zmniejszenie liczby zapasów materiałowych (surowiec, półprodukt),
 • Odzyskanie zamrożonego kapitału,
 • Zmniejszenie kosztów produkcyjnych,
 • Usprawnienie procesu zakupów i zarządzania łańcuchem dostaw,
 • Redukcja ryzyka podjęcia błędnych decyzji biznesowych,
 • Pomoc w wyborze rozwiązania dopasowanego do potrzeb organizacji,
 • Wydatne zmniejszenie kosztów inwestycji,
 • Zapewnienie realizacji inwestycji w wyznaczonym czasie,
 • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa funkcjonowania organizacji,

Pomagamy optymalizować procesy logistyczne w firmie

projekt layoutu fabryki, linii i gniazd produkcyjnych

Jednym z czynników, który istotnie wpływa na wydajność procesu produkcyjnego jest layout hali produkcyjnej – ustawienie maszyn i gniazd produkcyjnych, ciągów komunikacyjnych oraz schemat przejścia wszystkich elementów produktu w obrębie hali produkcyjnej (tzw. przepływy materiałowe).

Usługa Elandis powstała wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów w tym właśnie zakresie. Po dogłębnym i szczegółowym zapoznaniu się ze specyfiką procesu produkcyjnego w firmie, uwarunkowaniami architektonicznymi, biorąc pod uwagę sugestie i założenia klienta oraz możliwe przyszłe zmiany, konsultanci Elandis przygotowują całościową koncepcję layoutu hali produkcyjnej (w 2D i 3D)

Proponowana przez nasz zespół koncepcja jest zawsze najkorzystniejszym wynikiem wielu przeprowadzonych symulacji, przepływów materiałów przez rozmieszczone w różnych konfiguracjach stanowiska produkcyjne. Dzięki temu klient ma pewność, że wybiera i decyduje się na opcję dla siebie najkorzystniejszą, redukując przy tym potencjalne koszty eliminacji błędów powstałych na etapie realizacji inwestycji, czy też po jej uruchomieniu.

Rozwiązanie
 • Funkcjonalny pod kątem użyteczności logistycznej masterplan i layout fabryki (koncepcja rozmieszczenia stanowisk / linii produkcyjnych, stref operacyjnych, ciągów komunikacyjnych, etc.),
 • Koncepcja flow towarowego i informacji w procesie produkcyjnym,
 • Bezpieczeństwo finansowe inwestycji,
 • Eliminacja błędów na etapie projektowania – nie realizacji,
 • Możliwość maksymalizacji potencjału produkcyjnego,
 • Funkcjonalny pod kątem użyteczności logistycznej masterplan i layout fabryki (koncepcja rozmieszczenia stanowisk / linii produkcyjnych, stref operacyjnych, ciągów komunikacyjnych, etc.),
 • Koncepcja flow towarowego i informacji w procesie produkcyjnym,
 • Bezpieczeństwo finansowe inwestycji,
 • Maksymalizacja potencjału produkcyjnego,
 • Eliminacja błędów na etapie projektowania – nie realizacji,
 • Funkcjonalny pod kątem użyteczności logistycznej layout fabryki (koncepcja rozmieszczenia stanowisk / linii produkcyjnych, stref operacyjnych, ciągów komunikacyjnych, etc.),
 • Skrócenie czasu realizacji procesów produkcyjnych,
 • Zmniejszenie interferencji w przepływach towarowych,
 • Skrócenie i uproszczenie topologii dróg transportowych,
 • Obniżenie kosztów transportu wewnątrzzakładowego w procesach przepływu materiałów przez stanowiska produkcyjne,
 • Redukcja liczby produktów wadliwych,
 • Efektywne wykorzystanie potencjału produkcyjnego,
 • Zmniejszenie kosztów produkcji,
 • Eliminacja błędów na etapie projektowania – nie realizacji,
 • Funkcjonalny pod kątem użyteczności logistycznej i przy istniejących ograniczeniach layout obszaru produkcji (koncepcja rozmieszczenia stanowisk / linii produkcyjnych, stref operacyjnych, ciągów komunikacyjnych, etc.),
 • Szczegółowe eksperckie wytyczne zwiększające efektywność i wydajność procesu,
 • Zniwelowanie przestojów w procesie produkcyjnym,
 • Zapewnienie ciągłości procesu produkcyjnego,
 • Efektywne wykorzystanie potencjału produkcyjnego,
 • Redukcja liczby produktów wadliwych,
 • Mniejsza ilość reklamacji,

Pomagamy optymalizować procesy logistyczne w firmie

planowanie produkcji

Jednym z kluczowych elementów wpływających na jakość obsługi klienta jest realizacja jego zamówienia w ustalonym czasie. W obecnej rzeczywistości produkcyjnej: dużej zmienności procesu produkcji, ciągłych zamówieniach do zrealizowania „na już”, opóźnieniach w dostawach surowca – terminowość wykonania zlecenia ma coraz większą wartość – to wyzwanie, które wymaga efektywnego planowania.

Planowanie to dzisiaj kwestia wielowymiarowa – musi być realizowane w sposób kompleksowy, ale przy tym elastycznie optymalizować zapasy i harmonogram produkcji.

Poznając firmę, jej specyfikę, analizując m.in. dane dotyczące zamówień, dane dotyczące zapasów, dostępności maszyn i ludzi, konsultanci Elandis opracowują i wdrażają optymalne metody planowania produkcji. Metody te, to mix naszych unikatowych kompetencji i doświadczenia oraz sprawdzonych, autorskich modeli statystycznych i ekonometrycznych.

Rozwiązanie
 • Poprawa relacji z klientami,
 • Lepsza współpraca działu handlowego z działem produkcji,
 • Instrukcje postępowania w przypadku zmian w zamówieniach,
 • Maksymalizacja wykorzystania zasobów (materiały, maszyny, ludzie),
 • Równomierne obciążenie zasobów,
 • Zmniejszenie liczby czasochłonnych i kosztochłonnych przezbrojeń,
 • Zmniejszenie liczby zapasów materiałowych (surowiec, półprodukt),
 • Odzyskanie zamrożonego kapitału,
 • Zmniejszenie kosztów produkcyjnych,
 • Usprawnienie procesu zakupów i zarządzania łańcuchem dostaw,
 • Koncepcja przejścia z produkcji „na magazyn” na produkcję „pod zlecenie”,
 • Szczegółowe wytyczne dotyczące zasilania stanowisk / linii produkcyjnych oraz zarządzania przepływem materiałów,
 • Ograniczenie koniecznej powierzchni magazynowej,
 • Redukcja poziomu zapasów, surowców, półwyrobów,
 • Zwiększenie poziomu rotacji zapasów,
 • Koncepcja przejścia z produkcji „na magazyn” na produkcję „pod zlecenie”,
 • Szczegółowe wytyczne dotyczące zasilania stanowisk / linii produkcyjnych oraz zarządzania przepływem materiałów,
 • Ograniczenie koniecznej powierzchni magazynowej,
 • Redukcja poziomu zapasów, surowców, półwyrobów,
 • Zwiększenie poziomu rotacji zapasów,
 • Efektywniejsze planowanie zapotrzebowania materiałowego,
 • Zmniejszenie liczby zapasów materiałowych (surowiec, półprodukt) przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznego ich poziomu dla komponentów newralgicznych lub strategicznych,
 • Zwiększenie poziomu rotacji zasobów materiałowych,
 • Odzyskanie miejsca magazynowego,
 • Odzyskanie miejsca w obszarze produkcji, przeznaczonego do składowania zasobów materiałowych,
 • Zmniejszenie kosztów magazynowania i transportu,
 • Zmniejszenie liczby uszkodzeń w wyniku przemieszczania towarów,
 • Maksymalizacja wykorzystania zasobów materiałowych,
 • Koncepcje efektywniejszego planowania procesu produkcyjnego,
 • Maksymalizacja wykorzystania zasobów,
 • Równomierne obciążenie zasobów,
 • Zmniejszenie liczby czasochłonnych i kosztochłonnych przezbrojeń,
 • Efektywniejsze wykorzystanie potencjału produkcyjnego,
 • Identyfikacja i eliminacja czynności niewnoszących wartości dodanej,
 • Eliminacja „wąskich gardeł” procesu produkcyjnego,
 • Zwiększenie sprzedaży,
 • Maksymalizacja wykorzystania zasobów i ich potencjału wytwórczego,
 • Obniżenie stałych kosztów produkcji,
 • Zmniejszenie kosztów energii,
 • Zmniejszenie stanu zapasów surowców i półproduktów,
 • Zmiany w kalkulacji kosztów,
 • Usprawnienie procesu zakupów,
 • Efektywniejsze zorganizowanie przepływów towarowych,
 • Szczegółowe rekomendacje naprawcze punktów / procesów kosztotwórczych,
 • Identyfikacja i eliminacja czynności niewnoszących wartości dodanej,

Pomagamy optymalizować procesy logistyczne w firmie

mapowanie i optymalizacja procesów produkcyjnych

Prawidłowa organizacja i ciągła optymalizacja procesów produkcyjnych to obecnie konieczność każdej firmy produkcyjnej. Podejmowanie wartościowych działań optymalizacyjnych procesów produkcyjnych, jest pochodną odpowiedniego pomierzenia, opisania i wizualizacji ich stanu obecnego (AS-IS), czyli tzw. zmapowania. Mapa jest następnie podstawą do stworzenia rekomendacji eliminujących wąskie gardła oraz podnoszących produktywność.

Rekomendacje eksperckie mogą być opracowane w dwóch modelach:

 • Ogólnym jako tzw. KEY POINTS
 • Szczegółowym, jako wytyczne do stanu docelowego (TO-BE)

Nasze optymalizacje to przede wszystkim oszczędności generowane poprzez odpowiednie działania organizacyjne. Dzięki temu, nasi klienci szybko i bez dużych nakładów finansowych redukują zapasy w toku, skracają czas realizacji zamówień swoich klientów oraz produkują więcej w tym samym czasie.

Rozwiązanie
 • Koncepcje efektywniejszego planowania procesu produkcyjnego,
 • Maksymalizacja wykorzystania zasobów,
 • Równomierne obciążenie zasobów,
 • Zmniejszenie liczby czasochłonnych i kosztochłonnych przezbrojeń,
 • Efektywniejsze wykorzystanie potencjału produkcyjnego,
 • Identyfikacja i eliminacja czynności niewnoszących wartości dodanej,
 • Eliminacja „wąskich gardeł” procesu produkcyjnego,
 • Zwiększenie sprzedaży,
 • Maksymalizacja wykorzystania zasobów i ich potencjału wytwórczego,
 • Obniżenie stałych kosztów produkcji,
 • Zmniejszenie kosztów energii,
 • Zmniejszenie stanu zapasów surowców i półproduktów,
 • Zmiany w kalkulacji kosztów,
 • Usprawnienie procesu zakupów,
 • Efektywniejsze zorganizowanie przepływów towarowych,
 • Szczegółowe rekomendacje naprawcze punktów / procesów kosztotwórczych,
 • Identyfikacja i eliminacja czynności niewnoszących wartości dodanej,
 • Efektywniejsze planowanie zapotrzebowania materiałowego,
 • Zmniejszenie liczby zapasów materiałowych (surowiec, półprodukt) przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznego ich poziomu dla komponentów newralgicznych lub strategicznych,
 • Zwiększenie poziomu rotacji zasobów materiałowych,
 • Odzyskanie miejsca magazynowego,
 • Odzyskanie miejsca w obszarze produkcji, przeznaczonego do składowania zasobów materiałowych,
 • Zmniejszenie kosztów magazynowania i transportu,
 • Zmniejszenie liczby uszkodzeń w wyniku przemieszczania towarów,
 • Maksymalizacja wykorzystania zasobów materiałowych,
 • Standaryzacja pracy i samego procesu produkcyjnego,
 • Większa płynność procesu produkcyjnego,
 • Zapewnienie ciągłości procesu produkcyjnego,
 • Minimalizacja przestojów / przezbrojeń linii produkcyjnych,
 • Zniwelowanie problemu braków surowca / półproduktu wykorzystywanego w procesie produkcyjnym,
 • Eliminacja „wąskich gardeł” w procesie,
 • Lepsza jakość wyrobu gotowego,
 • Mniej reklamacji,
 • Możliwość dynamicznego reagowania na zaistniałe sytuacje,
 • Mniejsze koszty wytwarzania,
 • Koncepcja funkcjonalności rozwiązań (w tym IT) pozwalających kontrolować i zarządzać procesem produkcyjnym,

Pomagamy optymalizować procesy logistyczne w firmie

lean manufacturing

Lean Manufacturing to filozofia zarządzania produkcją. Jej wdrożenie optymalizuje proces wytwórczy wyrobu gotowego w sposób: możliwie najtaniej, możliwie najszybciej, bez uszczerbku na jakości.

Najważniejsza w filozofii Lean Manufacturing jest wartość dodana – czynność czy praca, za którą klient jest gotów zapłacić. Eliminacja działań niebędących wg. Lean Manufacturing wartością dodaną, to źródło poprawy wyników przedsiębiorstwa oraz obsługi klienta.

Nasi konsultanci przeprowadzają analizy metod zarządzania produkcją w danej firmie, a następnie opracowują plan wdrożenia usprawnień w tym zakresie. Prowadzą warsztaty wdrażające i doskonalące korzystanie z takich metod jak m.in. Kaizen, 5S, VSM, SMED, Six Sigma, Gemba, diagram Ishikawy, czy też Kanban.

Rozwiązanie
 • Maksymalizacja wykorzystania zasobów i ich potencjału wytwórczego,
 • Obniżenie stałych kosztów produkcji,
 • Zmniejszenie kosztów energii,
 • Zmniejszenie stanu zapasów surowców i półproduktów,
 • Zmiany w kalkulacji kosztów,
 • Usprawnienie procesu zakupów,
 • Efektywniejsze zorganizowanie przepływów towarowych,
 • Szczegółowe rekomendacje naprawcze punktów / procesów kosztotwórczych,
 • Identyfikacja i eliminacja czynności niewnoszących wartości dodanej,
 • Lepsza jakość wyrobu gotowego,
 • Mniej reklamacji,
 • Możliwość dynamicznego reagowania na zaistniałe sytuacje,
 • Mniejsze koszty wytwarzania,
 • Koncepcja funkcjonalności rozwiązań (w tym IT) pozwalających kontrolować i zarządzać procesem produkcyjnym,
 • Efektywniejsze planowanie zapotrzebowania materiałowego,
 • Zmniejszenie liczby zapasów materiałowych (surowiec, półprodukt) przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznego ich poziomu dla komponentów newralgicznych lub strategicznych,
 • Zwiększenie poziomu rotacji zasobów materiałowych,
 • Odzyskanie miejsca magazynowego,
 • Odzyskanie miejsca w obszarze produkcji, przeznaczonego do składowania zasobów materiałowych,
 • Zmniejszenie kosztów magazynowania i transportu,
 • Zmniejszenie liczby uszkodzeń w wyniku przemieszczania towarów,
 • Maksymalizacja wykorzystania zasobów materiałowych,
 • Koncepcja przejścia z produkcji „na magazyn” na produkcję „pod zlecenie”,
 • Szczegółowe wytyczne dotyczące zasilania stanowisk / linii produkcyjnych oraz zarządzania przepływem materiałów,
 • Ograniczenie koniecznej powierzchni magazynowej,
 • Redukcja poziomu zapasów, surowców, półwyrobów,
 • Zwiększenie poziomu rotacji zapasów,
 • Przygotowanie i wdrożenie dopasowanych do potrzeb danej organizacji i specyfiki procesu produkcyjnego systemów motywacyjnych,
 • Szkolenia załogi,
 • Koncepcja nowej organizacji pracy pracowników,
 • Standaryzacja pracy, instrukcje stanowiskowe, hierarchie podległości,
 • Rozwój kompetencji pracowników uzyskany poprzez bezpośrednią współpracę z doświadczonymi konsultantami,

Pomagamy optymalizować procesy logistyczne w firmie

doradztwo w zakresie rozwiązań IT dla obszaru produkcji

Zarządzanie, planowanie i harmonogramowanie produkcji to domena systemów klasy MES czy też MRP. To także prostsze rozwiązania do raportowania produkcji online oraz rozwiązania będące modułami systemów ERP.

Wybór, zakup i wdrożenie systemu MES, MRP II czy też prostszego rozwiązania do zarządzania, planowania i harmonogramowania produkcji, to – ze względu na złożoność zagadnień i procesów produkcyjnych, bardzo trudne zadanie. Panuje przekonanie, że nikt nie zna firmy lepiej niż jej pracownicy, więc to oni powinni określać, jaki powinien być system, w jakich obszarach i w jaki sposób powinien wspierać ich codzienną pracę. Trudno się z tym nie zgodzić, aczkolwiek gdy wymagane jest wprowadzenie usprawnień w zarządzaniu, trudno wewnętrznie w strukturach firmy ocenić, co dokładnie należy zmienić, jak zaprojektować rozwiązanie IT, aby podnieść efektywność produkcji.

Konsultanci Elandis pomagają w stworzeniu koncepcji rozwiązań IT dla obszaru produkcji: analizują opłacalność inwestycji, tworzą szczegółowy zakres funkcjonalny, rekomendują rozwiązania, wspierają w rozmowach z potencjalnymi dostawcami. Nasze wsparcie to gwarant zakupu, wdrożenia i wykorzystywania w codziennej pracy systemu maksymalnie użytecznego i idealnie dopasowanego do specyfiki procesu produkcyjnego danej firmy.

Rozwiązanie
 • Koncepcja funkcjonalności rozwiązania IT ściśle dopasowanego do specyfiki procesu produkcyjnego danej firmy,
 • Analiza biznesowa (w tym ROI) opłacalności inwestycji,
 • Rekomendacje wyboru systemu IT dla obszaru produkcji,
 • Benchmark rozwiązań,
 • Project Management,
 • Zapewnienie bezpieczeństwa inwestycji,
 • Koncepcje tworzone przez logistyków dla logistyków zapewniające ergonomię i wydajność rozwiązań,
 • Projektowane funkcjonalności rozwiązania IT są ściśle dopasowane do specyfiki procesów produkcyjnych firmy,
 • Koncepcja rozwiązania IT uwzględnia realne potrzeby produkcji (obecne i przyszłe),
 • Obiektywizm w spojrzeniu na potrzeby danej firmy,
 • Bezpieczeństwo inwestycyjne,
 • Postawienie jako priorytetu korzyści dla produkcji, a nie wygody informatyki,
 • Stworzenie wytycznych do zapytań ofertowych dotyczących rozwiązania IT,
 • Rekomendacje w zakresie wskazania oferentów oraz rozesłanie zapytań ofertowych,
 • Zebranie ofert, ewentualne uściślenia/zmiany, porównywanie ofert,
 • Organizacja wizyt referencyjnych dot. poszczególnych rozwiązań,
 • Wsparcie w zakresie negocjacji handlowych z oferentami,
 • Stworzenie dokumentu analizy porównawczej wszystkich oferentów oraz opracowanie rekomendacji eksperckich w zakresie wyboru najlepszego rozwiązania i dostawcy,
 • Koncepcja funkcjonalności rozwiązania IT ściśle dopasowanego do specyfiki procesu produkcyjnego danej firmy,
 • Benchmark rozwiązań,
 • Zarządzanie zespołem projektowym,
 • Odpowiedzialność za wdrożenie i start produkcyjny,
 • Zapewnienie bezpieczeństwa inwestycji,
 • 35% zwiększenie liczby miejsc paletowych do składowania w firmie ZETA PRO OFFICE
 • 65% zwiększenie wydajności procesu kompletacji dużych zamówień w firmie PARTNER TELECOM
 • 137% zwiększenie efektywnej powierzchni operacyjnej magazynu firmy LEMIGO
02

Rozwiązania w zakresie organizacji przestrzeni magazynowej i jej pełnej optymalizacji

magazyn

magazyn

Usługi doradcze na każdym etapie organizacji magazynu

audyt logistyczny magazynu

Audyt logistyczny magazynu to jedna z kluczowych usług Elandis. Może obejmować swoim zakresem wybraną przez klienta część, obszar czy punkt logistyki magazynowej lub cały kompleks zagadnień z nią związanych: od procesów na styku logistyki (zakupy i sprzedaż), poprzez procesy magazynowe, przepływ informacji w procesach, zasoby ludzkie, dostępne rozwiązania infrastrukturalne, stosowane rozwiązania IT, po specyfikę i system zarządzania zapasami.

Diagnoza i propozycje usprawnień zawarte w audycie, tworzone są w oparciu o wnioski powstałe na bazie wnikliwej analizy obszarów objętych zakresem usługi. Analiza otoczenia logistycznego ma formę serii warsztatów analitycznych i diagnostycznych – spotkań projektowych, podczas których wspólnie z zespołem projektowym klienta zbieramy i analizujemy dane logistyczne oraz obserwujemy, mierzymy i mapujemy procesy. Kluczowe są dla nas rozmowy z pracownikami różnych działów firmy, gdyż na ich podstawie zyskujemy zazwyczaj najwięcej kluczowych informacji projektowych.

Jako wynik audytu klient otrzymuje raport – opis działań jakie należy podjąć celem optymalizacji obszarów nieefektywnych wraz ze spodziewanymi konkretnymi efektami biznesowymi. Projekt kończy prezentacja dla zespołu projektowego klienta, której zadaniem jest przedstawienie najważniejszych wniosków oraz kluczowych rekomendacji zawartych w raporcie.

Rozwiązanie
 • Określenie strategii i kierunków rozwoju logistyki magazynowej,
 • Lepsza organizacja czasu pracy pracowników,
 • Wyższa efektywność procesów logistycznych,
 • Wyższy stopień wykorzystania powierzchni magazynowej,
 • Redukcja kosztów logistyki magazynowej,
 • Rozwój kompetencji pracowników uzyskany poprzez bezpośrednią współpracę z doświadczonymi konsultantami
 • Możliwość podjęcia optymalnej decyzji oszczędzającej czas i pieniądze firmy,
 • Maksymalizacja efektu przy minimum ryzyka inwestycyjnego,
 • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa biznesu w obszarze logistyki magazynowej,
 • Ekspercka i niezależna ocena punktu, procesu czy też całego obszaru logistyki magazynowej,
 • Możliwość podjęcia działań względem problemów / obszarów, których optymalizacja da najlepsze efekty biznesowe,
 • Szczegółowe rekomendacje naprawcze punktów / procesów nieefektywnych,
 • Weryfikacja i opinia ekspercka pomysłów optymalizacyjnych stworzonych przez Klienta,
 • Redukcja ryzyka podjęcia błędnych decyzji biznesowych i kosztów z nimi związanych
 • Określenie strategii i kierunków rozwoju logistyki magazynowej,
 • Maksymalizacja wykorzystania zasobów i ich potencjału,
 • Obniżenie stałych kosztów magazynowania,
 • Zmniejszenie kosztów tzw. mediów,
 • Zmniejszenie kosztów utrzymywania stanów magazynowych
 • Usprawnienie procesów magazynowych,
 • Efektywniejsze zorganizowanie przepływów towarowych,
 • Szczegółowe rekomendacje naprawcze punktów / procesów kosztotwórczych
 • Identyfikacja i eliminacja czynności nie wnoszących wartości dodanej,
 • Efektywniejsze wykorzystanie potencjału ludzi i posiadanych zasobów infrastrukturalnych,
 • Dobór i propozycje rozwiązań, produktów, usług czy infrastruktury podnoszących wydajność w krótkim czasie i przy min. Nakładach inwestycyjnych,
 • Identyfikacja i eliminacja operacji nie wnoszących wartości dodanej,
 • Eliminacja „wąskich gardeł” w procesach magazynowych,
 • Usprawnienie procesów magazynowych,
 • Eliminacja „wąskich gardeł” w procesach magazynowych,
 • Identyfikacja i szczegółowe rekomendacje naprawcze punktów / procesów generujących błędy,
 • Identyfikacja i eliminacja czynności nie wnoszących wartości dodanej,
 • mniejszy średni stan zapasów,
 • koncepcja i wdrożenie prostych narzędzi / analiz do planowania i zarządzania zapasami,
 • odzyskanie zamrożonego kapitału,
 • zmiana polityki zarządzania zapasami,
 • Wzrost poziomu dostępności towarów wpływający na zwiększenie sprzedaży
 • Ekspercka koncepcja reorganizacji przestrzeni magazynowej,
 • Rekomendacje rozwiązań infrastrukturalnych pozwalających zniwelować / ograniczyć problem,
 • Usprawnienie procesów magazynowych,
 • Zmiana polityki dot. zarządzania zapasami,
 • Ekspercka ocena sytuacji oraz zdefiniowanie działań naprawczych,
 • Odzyskanie powierzchni magazynowej,
 • Redukcja ryzyka podjęcia błędnych decyzji biznesowych,
 • Pomoc w wyborze rozwiązania dopasowanego do potrzeb organizacji,
 • Wydatne zmniejszenie kosztów inwestycji,
 • Zapewnienie realizacji inwestycji w wyznaczonym czasie,
 • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa funkcjonowania organizacji,

Usługi doradcze na każdym etapie organizacji magazynu

projekt logistyczny nowego magazynu i centrum dystrybucyjnego

Budowa nowego magazynu, niezależnie od jego przeznaczenia, to olbrzymia inwestycja – zarówno kosztowa jak i logistyczna. Nowy magazyn to szansa na rozwój biznesu, to możliwość oferowania klientom szerszej gamy produktów, to większa dostępność towarów, to wreszcie efektywniejsza i szybsza obsługa zamówień.

Nasi konsultanci, na bazie analizy danych logistycznych, zakładanych planów wzrostu, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie, pomogą zaprojektować firmie nowy magazyn. Doradzają Inwestorowi począwszy od zagadnień związanych z wielkością, kubaturą i ulokowaniem magazynu na działce inwestycyjnej, poprzez zaaranżowanie jego wnętrza (np. strefy, ciągi, infrastruktura do składowania i transportowa, jej rodzaj, wielkość / ilość z ulokowaniem w przestrzeni magazynowej), po zaprojektowanie procedur i schematów pracy ludzi w poszczególnych procesach logistycznych.

Powstały w efekcie naszych prac projekt to projekt logistyczny – nie architektoniczny. Wykorzystując wskazówki w nim zawarte, klient ma pewność, że magazyn będzie spełniał oczekiwania jego firmy oraz sprosta uwarunkowaniom i specyfice prowadzonej działalności.

Rozwiązanie
 • Bezpieczeństwo biznesowe – możliwość podejmowania optymalnych decyzji dotyczących budowy magazynu,
 • Bezpieczeństwo logistyczne – projekt funkcjonalnego i użytecznego pod kątem logistycznym magazynu,
 • Bezpieczeństwo finansowe – ograniczenie ryzyka przeinwestowania czy też niedopasowania zaprojektowanych rozwiązań,
 • Efektywne wykorzystanie działki pod inwestycję,
 • Efektywne wykorzystanie przestrzeni magazynowej,
 • Benchmark rozwiązań infrastrukturalnych z rekomendacjami,
 • Obniżenie kosztów eksploatacji i magazynowania po uruchomieniu magazynu,
 • Wzrost efektywności i wydajności procesów magazynowych, a co za tym idzie wyższy poziom obsługi klienta,
 • Bezpieczeństwo biznesowe – możliwość podejmowania optymalnych decyzji dotyczących wynajmu magazynu,
 • Bezpieczeństwo logistyczne – projekt funkcjonalnego i użytecznego pod kątem logistycznym magazynu,
 • Bezpieczeństwo finansowe – ograniczenie ryzyka przeinwestowania czy też niedopasowania zaprojektowanych rozwiązań,
 • Efektywne wykorzystanie przestrzeni magazynowej,
 • Benchmark rozwiązań infrastrukturalnych z rekomendacjami,
 • Obniżenie kosztów eksploatacji i magazynowania po uruchomieniu magazynu,
 • Wzrost efektywności i wydajności procesów magazynowych, a co za tym idzie wyższy poziom obsługi klienta,
 • Ekspercka weryfikacja projektu architektonicznego pod kątem użyteczności logistycznej,
 • Efektywne wykorzystanie działki pod inwestycję,
 • Efektywne wykorzystanie przestrzeni magazynowej,
 • Możliwość podjęcia optymalnych decyzji dotyczących budowy magazynu,
 • Ograniczenie ryzyka przeinwestowania czy niedopasowania zaprojektowanych rozwiązań,
 • Obniżenie kosztów eksploatacji i magazynowania po uruchomieniu magazynu,
 • Wysoka wydajność i efektywność procesów magazynowych, a co za tym idzie wyższy poziom obsługi klienta,
 • Ograniczenie ryzyka przeinwestowania czy też niedopasowania zaprojektowanych rozwiązań,
 • Zakup działki spełniającej wymagania pod inwestycję,
 • Efektywne wykorzystanie przestrzeni magazynowej,
 • Benchmark rozwiązań infrastrukturalnych z rekomendacjami,
 • Obniżenie kosztów eksploatacji i magazynowania po uruchomieniu magazynu,
 • Wzrost efektywności i wydajności procesów magazynowych, a co za tym idzie wyższy poziom obsługi klienta,
 • Projekt i dobór dopasowanych rozwiązań infrastrukturalnych,
 • Benchmark rozwiązań infrastrukturalnych z rekomendacjami,
 • Ograniczenie ryzyka niedopasowania rozwiązań,
 • Ograniczenie ryzyka przeinwestowania,
 • Efektywne wykorzystanie przestrzeni magazynowej,
 • Obniżenie kosztów zakupu rozwiązań infrastrukturalnych,
 • Projekt funkcjonalnego i użytecznego pod kątem logistycznym magazynu,
 • Ograniczenie ryzyka niedopasowania rozwiązań,
 • Ograniczenie ryzyka przeinwestowania,
 • Efektywne wykorzystanie przestrzeni magazynowej,
 • Obniżenie kosztów eksploatacji i magazynowania po uruchomieniu magazynu,
 • Wzrost efektywności i wydajności procesów magazynowych, a co za tym idzie wyższy poziom obsługi klienta,
 • Projekt i dobór dopasowanych rozwiązań automatyzujących procesy logistyczne,
 • Benchmark rozwiązań z rekomendacjami,
 • Ograniczenie ryzyka niedopasowania rozwiązań,
 • Ograniczenie ryzyka przeinwestowania,
 • Efektywne wykorzystanie przestrzeni magazynowej,
 • Obniżenie kosztów zakupu rozwiązań infrastrukturalnych,
 • Wzrost efektywności i wydajności procesów magazynowych, a co za tym idzie wyższy poziom obsługi klienta,

Usługi doradcze na każdym etapie organizacji magazynu

reorganizacja magazynu lub centrum dystrybucyjnego

W chwili bardzo dynamicznego rozwoju firmy, w pewnym momencie okazuje się, że magazyn stanowi istotne ograniczenie w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Ograniczenia budynków (stare budownictwo, niefunkcjonalność, wiele pojedynczych fizycznych lokalizacji), brak infrastruktury adekwatnej do magazynowanych towarów (ich specyfiki i wolumenu), nieporządek w magazynie przekładający się na efektywność i organizacje procesów magazynowych – to tylko najpopularniejsze problemy.

Nasza firma specjalizuje się w projektach reorganizacji istniejących magazynów. W naszych pracach i przygotowanym planie działania, kładziemy szczególny nacisk na jak najmniejszą ingerencję w bieżące czynności wykonywane przez pracowników logistyki magazynowej, gdyż wszelkie niezaplanowane i nieprzemyślane działania wpływają znacząco na jakość pracy – przede wszystkim opóźnienia oraz pomyłki. Pomagamy także wdrażać zmiany, które prowadzą do uruchomienia magazynu w nowej konfiguracji.

Rozwiązanie
 • Pomysły rozwiązań wpływających na efektywniejsze wykorzystanie potencjału ludzi i posiadanych zasobów infrastrukturalnych,
 • Usprawnienie obiegu informacji i delegacji zadań,
 • Wzrost przejrzystości organizacji pracy,
 • Dobór i propozycje rozwiązań, produktów, usług czy infrastruktury podnoszących wydajność w krótkim czasie i przy minimalnych nakładach inwestycyjnych,
 • Identyfikacja i eliminacja operacji niewnoszących wartości dodanej,
 • Eliminacja „wąskich gardeł” w procesach magazynowych,
 • Podniesienie jakości oraz efektywności procesów magazynowych,
 • Koncepcja projektu rozwiązań automatyzujących procesy logistyczne,
 • Pomysły rozwiązań wpływających na efektywniejsze wykorzystanie potencjału ludzi i posiadanych zasobów infrastrukturalnych,
 • Usprawnienie obiegu informacji i delegacji zadań,
 • Wzrost przejrzystości organizacji pracy,
 • Dobór i propozycje rozwiązań, produktów, usług czy infrastruktury podnoszących wydajność w krótkim czasie i przy minimalnych nakładach inwestycyjnych,
 • Identyfikacja i eliminacja operacji niewnoszących wartości dodanej,
 • Eliminacja „wąskich gardeł” w procesach magazynowych,
 • Podniesienie jakości oraz efektywności procesów magazynowych,
 • Czytelna i intuicyjna identyfikacja stref magazynowych i miejsc składowania towaru,
 • Ograniczenie ilości pomyłek w procesach
 • Usprawnienie obiegu informacji i delegacji zadań,
 • Wzrost przejrzystości organizacji pracy,
 • Identyfikacja i eliminacja operacji niewnoszących wartości dodanej,
 • Eliminacja „wąskich gardeł” w procesach magazynowych,
 • Podniesienie jakości oraz efektywności procesów magazynowych,
 • Czytelna i intuicyjna identyfikacja stref magazynowych i miejsc składowania towaru,
 • Coaching pracowników,
 • Wsparcie w zakresie wdrożenia zmian i nadzoru nad procesem wdrożenia,
 • Usprawnienie obiegu informacji i delegacji zadań,
 • Wzrost przejrzystości organizacji pracy,
 • Identyfikacja i eliminacja operacji niewnoszących wartości dodanej,
 • Eliminacja „wąskich gardeł” w procesach magazynowych,
 • Podniesienie jakości oraz efektywności procesów magazynowych,
 • Czytelna i intuicyjna identyfikacja stref magazynowych i miejsc składowania towaru,
 • Koncepcja rozwiązań eliminujących papierowy obieg dokumentów na rzecz rozwiązań autoID,
 • Ekspercka koncepcja reorganizacji przestrzeni magazynowej,
 • Rekomendacje rozwiązań infrastrukturalnych pozwalających zniwelować / ograniczyć problem,
 • Efektywniejsze wykorzystanie dostępnej powierzchni magazynowej,
 • Usprawnienie procesów magazynowych,
 • Zmiana polityki dot. zarządzania zapasami,
 • Ekspercka ocena sytuacji oraz zdefiniowanie działań naprawczych,
 • Odzyskanie powierzchni magazynowej,
 • Zapewnienie bezpieczeństwa pracy pracowników,
 • Usprawnienie obiegu informacji i delegacji zadań,
 • Wzrost przejrzystości organizacji pracy,
 • Usprawnienie procesów magazynowych i międzymagazynowych,
 • Koncepcja polityki zarządzania zapasami w rozproszonym środowisku,
 • Pomysły rozwiązań wpływających na efektywniejsze wykorzystanie potencjału ludzi i posiadanych zasobów infrastrukturalnych,
 • Dobór i propozycje rozwiązań, produktów, usług czy infrastruktury podnoszących wydajność w krótkim czasie i przy minimalnych nakładach inwestycyjnych,
 • Podniesienie jakości oraz efektywności procesów magazynowych,
 • Koncepcja projektu rozwiązań automatyzujących procesy logistyczne,
 • Zmiana polityki dot. zarządzania zapasami,
 • Ekspercka ocena sytuacji oraz zdefiniowanie kluczowych działań,
 • Czytelna i intuicyjna identyfikacja stref magazynowych i miejsc składowania towaru,
 • Koncepcja rozwiązań eliminujących papierowy obieg dokumentów na rzecz rozwiązań autoID,
 • Projekt i dobór dopasowanych rozwiązań automatyzujących procesy logistyczne,
 • Benchmark rozwiązań z rekomendacjami,
 • Ograniczenie ryzyka niedopasowania rozwiązań,
 • Ograniczenie ryzyka przeinwestowania,
 • Efektywne wykorzystanie przestrzeni magazynowej,
 • Obniżenie kosztów zakupu rozwiązań infrastrukturalnych,
 • Wzrost efektywności i wydajności procesów magazynowych, a co za tym idzie wyższy poziom obsługi klienta,

Usługi doradcze na każdym etapie organizacji magazynu

zarządzanie zapasami magazynowymi

Rozszerzenie asortymentu i obsługa coraz większej liczby zamówień determinuje poprawę w zakresie lepszego zarządzania zasobami towarowymi. Głównym problemem zarządzania zapasami w firmach jest zazwyczaj… brak jakiegokolwiek zarządzania. Z naszego doświadczenia wynika, że tylko niewielka część firm dokonuje jakiegokolwiek podziału towarów, chociażby na grupy, w celu łatwiejszego nimi zarządzania – większość to zarządzanie gospodarką materiałową w sposób intuicyjny. Zaczyna się od złego planowania – kończy na towarze, który zalega w magazynie, firma ponosi koszty jego magazynowania, a sam towar traci na wartości.

Konsultanci Elandis pomagają w stworzeniu optymalnego modelu zarządzania zapasami.

 • Doradzamy, jak efektywnie planować poziomy zapasów: czy poprzez wdrożenia autorskich narzędzi i aplikacji, czy poprzez reorganizację i poprawę funkcjonowania procesów wpływających na poziom zapasów (zakupy, sprzedaż).
 • Tworzymy koncept geografii magazynu – plan efektywnego rozmieszczenia posiadanego asortymentu w przestrzeni magazynowej – pod kątem skrócenia czasu realizacji procesów i w oparciu o zastosowanie metod analitycznych.
 • Projektujemy i wdrażamy wskaźniki efektywności KPI pozwalające mierzyć najistotniejsze parametry związane z zapasami.
Rozwiązanie
 • Zmiana polityki zarządzania zapasami,
 • Większa rotacja towarów,
 • Mniejszy średni stan magazynowy,
 • Koncepcja i wdrożenie prostych narzędzi / analiz do planowania i zarządzania zapasami,
 • Odzyskanie zamrożonego kapitału,
 • Wzrost poziomu dostępności towarów wpływający na zwiększenie sprzedaży,
 • Zmiana polityki zarządzania zapasami,
 • Większa rotacja towarów,
 • Mniejszy średni stan magazynowy,
 • Strategie planowania zapasów,
 • Analizy wielowymiarowe,
 • Koncepcje narzędzi do planowania i zarządzania zapasami,
 • Wzrost poziomu dostępności towarów wpływający na zwiększenie sprzedaży,
 • Wsparcie w procesach decyzyjnych,
 • Odzyskanie czasu pracowników,
 • Koncepcje narzędzi do planowania i zarządzania zapasami,
 • Większa rotacja towarów,
 • Mniejszy średni stan magazynowy,
 • Zmniejszenie ryzyka zamrażania kapitału w zapasach,
 • Wzrost poziomu dostępności towarów wpływający na zwiększenie sprzedaży i wyższy poziom obsług klienta,
 • Odzyskanie czasu pracowników,
 • Pomysły rozwiązań wpływających na efektywniejsze wykorzystanie potencjału ludzi i posiadanych zasobów infrastrukturalnych,
 • Usprawnienie obiegu informacji i delegacji zadań,
 • Wzrost przejrzystości organizacji pracy,
 • Dobór i propozycje rozwiązań, produktów, usług czy infrastruktury podnoszących wydajność w krótkim czasie i przy minimalnych nakładach inwestycyjnych,
 • Czytelna i intuicyjna identyfikacja stref magazynowych i miejsc składowania towaru,
 • Ograniczenie ilości pomyłek w procesach,
 • Skrócenie czasów realizacji zamówień klientów,
 • Koncepcja funkcjonalności rozwiązania IT ściśle dopasowanego do potrzeb klienta,
 • Analiza biznesowa (w tym ROI) opłacalności inwestycji,
 • Benchmark rozwiązań dostępnych na rynku,
 • Rekomendacje wyboru rozwiązań,
 • Wsparcie w procesach decyzyjnych,
 • Project Management,
 • Zapewnienie bezpieczeństwa inwestycji.

Usługi doradcze na każdym etapie organizacji magazynu

mapowanie i optymalizacja procesów magazynowych

Duży potencjał poprawy wydajności oraz jednocześnie oszczędności kosztów w logistyce firmy stanowi organizacja pracy magazynu na poziomie operacyjnym (pracy ludzi w procesach logistycznych). Usługa Elandis dedykowana jest właśnie takim usprawnieniom – m.in. maksymalizacji wykorzystania zasobów firmy, skróceniu czasu wykonywania prac magazynowych, wszelkim zabiegom, które pozwalają na optymalną i efektywną pracę ludzi.

Projekty organizujące i optymalizujące procesy logistyczne zachodzące w magazynie naszych klientów, przygotowujemy w przejrzysty i przystępny sposób, w formie opisowej i schematycznej. Nasze koncepcje i pomysły są wynikiem wniosków powstałych po wnikliwym zapoznaniu się z sytuacją zastaną w firmie klienta. Uwzględniają one najdrobniejsze szczegóły specyfiki przedsiębiorstwa oraz plany rozwojowe. Dodatkowo usługa zawiera cykl szkoleń pracowników, które mają na celu zaznajomienie ich z nową charakterystyką procesów, lepsze zrozumienie zasad pracy w nowej organizacji oraz przygotowanie do nowego trybu pracy w magazynie.

Rozwiązanie
 • Pomysły rozwiązań wpływających na efektywniejsze wykorzystanie potencjału ludzi i posiadanych zasobów infrastrukturalnych,
 • Usprawnienie obiegu informacji i delegacji zadań,
 • Wzrost przejrzystości organizacji pracy,
 • Dobór i propozycje rozwiązań, produktów, usług czy infrastruktury podnoszących wydajność w krótkim czasie i przy minimalnych nakładach inwestycyjnych,
 • Czytelna i intuicyjna identyfikacja stref magazynowych i miejsc składowania towaru,
 • Ograniczenie ilości pomyłek w procesach,
 • Skrócenie czasów realizacji zamówień klientów,
 • Wyeliminowanie przestojów, buforów, kolejek – zdarzeń, które negatywnie wpływają na efektywność,
 • Wyeliminowanie interferencji w procesach poprzez odpowiednią organizację pracy,
 • Usprawnienie obiegu informacji i delegacji zadań,
 • Wzrost przejrzystości organizacji pracy,
 • Większa wydajność i skrócenie czasów realizacji procesów magazynowych,
 • Instrukcje stanowiskowe,
 • Hierarchie podległości,
 • Koncepcja obiegu informacji i delegacji zadań,
 • Przejrzystość tworzonej organizacji pracy,
 • Projekt procesów magazynowych (koncepcja „step by step”, diagramowa i opisowa),
 • Rozwój kompetencji pracowników uzyskany poprzez bezpośrednią współpracę z doświadczonymi konsultantami,
 • Zwiększenie potencjału pracy ludzi i posiadanych zasobów infrastrukturalnych,
 • Szybszy czas wdrożenia w pracę nowych pracowników oraz wzrost ich kompetencji,
 • Wytyczne i koncepcja standaryzujące prace,
 • Koncepcja obiegu informacji i delegacji zadań,
 • Przejrzystość tworzonej organizacji pracy,
 • Projekt procesów magazynowych (koncepcja „step by step”, diagramowa i opisowa),
 • Rozwój kompetencji pracowników uzyskany poprzez bezpośrednią współpracę z doświadczonymi konsultantami,
 • Zwiększenie potencjału pracy ludzi i posiadanych zasobów infrastrukturalnych,
 • Szybszy czas wdrożenia w pracę nowych pracowników oraz wzrost ich kompetencji
 • Koncepcja funkcjonalności rozwiązania IT ściśle dopasowanego do specyfiki procesów logistycznych firmy,
 • Koncepcja rozwiązania IT uwzględniająca realne potrzeby logistyki (obecne i przyszłe),
 • Analiza biznesowa (w tym ROI, TCO) opłacalności inwestycji,
 • Rekomendacje wyboru systemu IT dla logistyki magazynowej,
 • Benchmark rozwiązań,
 • Project Management,
 • Ekspercka i niezależna analiza oraz ocena obecnej struktury organizacyjnej logistyki firmy,
 • Określenie kompetencji niezbędnych z punktu widzenia prowadzenia i bezpieczeństwa biznesu firmy,
 • Określenie niezbędnej ilości pracowników logistyki magazynowej,
 • Koncepcje modeli wynagradzania i motywowania pracowników,
 • Propozycje mierzenia efektów pracy,
 • Przeprojektowanie procesów magazynowych w związku z redukcją zatrudnienia,
 • Identyfikacja i szczegółowe rekomendacje naprawcze punktów / procesów kosztotwórczych
 • Maksymalizacja wykorzystania zasobów i ich potencjału wytwórczego,
 • Obniżenie stałych kosztów magazynowania,
 • Efektywniejsze zarządzanie stanami magazynowymi – odzyskanie zamrożonego kapitału,
 • Zmiany w kalkulacji kosztów,
 • Efektywniejsze planowanie działań (zakupy, sprzedaż),
 • Efektywniejsze zorganizowanie przepływów towarowych,
 • Identyfikacja wskaźników istniejących, ocena oraz opinia ekspercka na ich temat,
 • Koncepcja / projekt systemu wskaźników (co i jak mierzyć):
  • mierzących realizację celów strategicznych firmy,
  • mierzących operacyjną efektywność poszczególnych obszarów firmy,
 • Monitorowanie „pracy” wskaźników i ich korekty,
 • Szkolenia jak interpretować wyniki i podejmować decyzje na podstawie efektywności,

Usługi doradcze na każdym etapie organizacji magazynu

doradztwo w zakresie rozwiązań IT dla obszaru magazynu

Wybór rozwiązania IT dla logistyki magazynowej to decyzja strategiczna, przewidywana „na lata”.

Niestety firmy bardzo często nie przygotowują projektu rozwiązania, które chcą zakupić lub zostawiają to dostawcom tych rozwiązań. Zakres funkcjonalny i konfiguracja systemu to zazwyczaj dzieło informatyka-programisty – osoby, która myśli zupełnie innymi kategoriami niż pracownik, który będzie korzystać z systemu na co dzień. W efekcie system okazuje się niefunkcjonalny, trudny w zarządzaniu, wdrożenie znacznie się wydłuża, a koszty wyraźnie się zwiększają w porównaniu do pierwotnie zakładanych.

Nasi konsultanci to logistycy z wieloletnim, przekrojowym, praktycznym doświadczeniem. Pomagają w stworzeniu koncepcji rozwiązań logistycznych, analizują opłacalność inwestycji, tworzą szczegółowy zakres funkcjonalny, mogą prowadzić projekt wdrożenia wybranego rozwiązania w roli Project Managera. Nasza usługa realizowana jest po to, aby klient zakupił, wdrożył i skorzystał z systemu maksymalnie użytecznego, idealnie dopasowanego do specyfiki swojego biznesu.

Rozwiązanie
 • Koncepcja funkcjonalności rozwiązania IT ściśle dopasowanego do specyfiki procesów logistycznych firmy,
 • Koncepcja rozwiązania IT uwzględniająca realne potrzeby logistyki (obecne i przyszłe),
 • Analiza biznesowa (w tym ROI, TCO) opłacalności inwestycji,
 • Rekomendacje wyboru systemu IT dla logistyki magazynowej,
 • Benchmark rozwiązań,
 • Project Management,
 • Bezpieczeństwo inwestycyjne związane z trafnym wyborem i wdrożeniem systemu IT dla logistyki magazynowej,
 • Koncepcje tworzone przez logistyków dla logistyków zapewniające ergonomię i wydajność rozwiązań,
 • Projektowane funkcjonalności rozwiązania IT są ściśle dopasowane do specyfiki procesów logistycznych firmy,
 • Koncepcja rozwiązania IT uwzględnia realne potrzeby logistyki (obecne i przyszłe),
 • Obiektywizm w spojrzeniu na potrzeby danej firmy,
 • Bezpieczeństwo inwestycyjne,
 • Postawienie jako priorytetu korzyści dla logistyki, a nie wygody informatyki,
 • Stworzenie wytycznych do zapytań ofertowych dotyczących rozwiązania IT,
 • Rekomendacje w zakresie wskazania oferentów oraz rozesłanie zapytań ofertowych,
 • Zebranie ofert, ewentualne uściślenia/zmiany, porównywanie ofert,
 • Organizacja wizyt referencyjnych dot. poszczególnych rozwiązań,
 • Wsparcie w zakresie negocjacji handlowych z oferentami,
 • Stworzenie dokumentu analizy porównawczej wszystkich oferentów oraz opracowanie rekomendacji eksperckich w zakresie wyboru najlepszego rozwiązania i dostawcy.
 • Koncepcja funkcjonalności rozwiązania IT ściśle dopasowanego do specyfiki procesu produkcyjnego danej firmy,
 • Benchmark rozwiązań,
 • Zarządzanie zespołem projektowym,
 • Odpowiedzialność za wdrożenie i start produkcyjny,
 • Zapewnienie bezpieczeństwa inwestycji,
 • 35% zwiększenie liczby miejsc paletowych do składowania w firmie ZETA PRO OFFICE
 • 65% zwiększenie wydajności procesu kompletacji dużych zamówień w firmie PARTNER TELECOM
 • 137% zwiększenie efektywnej powierzchni operacyjnej magazynu firmy LEMIGO
03

Pełne wsparcie we właściwym zarządzaniu dystrybucją towarów

dystrybucja

dystrybucja

Doskonałe rozplanowanie sieci dystrybucji

audyt sieci dystrybucji

Dystrybucja to dla wielu firm strategia funkcjonowania. To działania i obszary, które zorganizowane w sieć wzajemnych powiązań, mają zapewnić efektywny (jak najszybciej, jak najtaniej i przy jak najwyższym poziomie obsługi klienta) przepływ towaru od producenta do konsumenta.

Sieć dystrybucji to jednak bardzo złożone zagadnienie: to lokalizacja, liczba, wielkość i funkcjonowanie obiektów produkcyjnych i magazynowych, to transport, zapasy oraz polityka realizacji zamówień klientów. Bardzo często poświęca się dużo czasu i pieniędzy optymalizacji jednego, wybranego elementu sieci, nie zdając sobie sprawy z wpływu, jaki każdy z obszarów wywiera na pozostałe.

Audyt logistyczny to globalne, kompleksowe, eksperckie spojrzenie na sieć dystrybucji. To usługa, której elementem zasadniczym jest raport na temat stanu obecnego sieci, ocena efektywności jej funkcjonowania wraz z rekomendacjami usprawnień obszarów ocenionych jako nieefektywne czy nieoptymalne.

Rozwiązanie
 • Szczegółowa analiza i ekspercka ocena funkcjonowania systemu logistycznego firmy,
 • Szczegółowa analiza i ekspercka ocena zasobów magazynowych, infrastruktury logistycznej oraz transportowej,
 • Szczegółowa analiza i ekspercka ocena organizacji zespołu logistycznego firmy,
 • Szczegółowa analiza i ekspercka ocena organizacji obiegu informacji w firmie,
 • Maksymalizacja wykorzystania zasobów i ich potencjału,
 • Weryfikacja i optymalizacja kosztów transportu liniowego,
 • Weryfikacja i optymalizacja kosztów dystrybucji do oddziałów / klienta,
 • Weryfikacja i optymalizacja kosztów stałych (magazynowania, transportu, dystrybucji),
 • Weryfikacja i optymalizacja kosztów związanych z utrzymaniem stanu magazynowego / miejsca magazynowego,
 • Ograniczenie efektu „sprzedaży utraconej”,
 • Weryfikacja kosztów funkcjonowania sieci dystrybucji w ujęciu całościowym i na konkretną jednostkę,
 • Efektywniejsze zorganizowanie przepływów towarowych w sieci dostaw,
 • Szczegółowe rekomendacje naprawcze punktów / procesów / obszarów kosztotwórczych,
 • Identyfikacja i eliminacja czynności niewnoszących wartości dodanej,
 • Szczegółowa identyfikacja i ekspercka ocena poszczególnych założeń strategii rozwoju systemu logistycznego firmy,
 • Modelowanie wielowariantowe i rekomendacje optymalnej konfiguracji sieci dystrybucji towarów dla przyjętych przez firmę planów rozwojowych,
 • Wskazanie miejsc lokalizacji magazynów (liczba, rozlokowanie geograficzne, wielkość, funkcje, rola w polityce zapasów wobec klientów),
 • Perspektywa kosztowa uwzględniająca koszty stałe i zmienne,
 • Wizualizacja parametrów,
 • Przygotowanie sieci dystrybucji/ łańcucha dostaw do realizacji planów rozwojowych firmy,
 • Bezpieczeństwo podjęcia dobrej decyzji biznesowej,
 • Bezpieczeństwo logistyczne w strategicznym obszarze funkcjonowania firmy
 • Wybór optymalnej lokalizacji magazynu lub centrum dystrybucyjnego,
 • Modelowanie działania sieci po wprowadzeniu zmian: określenie skali kosztów, szans i zagrożeń jakie dają poszczególne rozpatrywane modele,
 • Bezpieczeństwo podjęcia dobrej, wspartej wiedzą ekspertów decyzji o ulokowaniu swojego magazynu(ów),
 • Redukcja ryzyka podjęcia się realizacji niewłaściwej inwestycji,
 • Maksymalizacja wykorzystania zasobów i ich potencjału,
 • Umożliwienie realizacji dostaw planowanych wolumenów towarowych,
 • Optymalizacje kosztów związanych z transportem towarów,
 • Zwiększenie kontroli nad procesami transportowymi,
 • Skrócenie czasu realizacji zamówień klientów,
 • Poprawa parametrów obsługi klienta,
 • Pomysły rozwiązań wpływających na efektywniejsze wykorzystanie potencjału ludzi i posiadanych zasobów infrastrukturalnych,
 • Usprawnienie obiegu informacji i delegacji zadań,
 • Wzrost przejrzystości organizacji pracy,
 • Dobór i propozycje rozwiązań, produktów, usług czy infrastruktury podnoszących wydajność w krótkim czasie i przy minimalnych nakładach inwestycyjnych,
 • Ograniczenie ilości pomyłek w procesach,
 • Skrócenie czasów realizacji zamówień klientów,

Doskonałe rozplanowanie sieci dystrybucji

projekt lub optymalizacja sieci dystrybucji

 • Czy w odniesieniu do danej grupy odbiorców, produktów czy też planów rozwoju firmy, model sieci dystrybucji jest właściwy i funkcjonuje efektywnie? Jeżeli nie, jak ją poprawić?
 • Jak powinna być zaprojektowana i jak powinna działać sieć dostaw, aby zapewnić jak najwyższy poziom obsługi klientów, przy jak najniższych kosztach?
 • Jak powinna być zaprojektowana i jak powinna działać sieć dostaw firmy, w momencie wchłonięcia innego podmiotu posiadającego własną sieć dystrybucji, gdy firma rozwija sprzedaż na nowych rynkach, rozszerza portfolio produktów, czy też zmieniają się regulacje prawne?

To pytania o znaczeniu strategicznym. W sytuacji, gdy firma nie jest przekonana, że wypracowane przez nią wewnętrzne rozwiązanie jest najlepsze, lub gdy nie posiada kompetencji merytorycznych, aby takie rozwiązanie stworzyć, warto zasięgnąć opinii, wiedzy czy też skorzystać z doświadczenia konsultantów naszej firmy.

Usługa projektu lub optymalizacji sieci dystrybucji realizowana przez Elandis opiera się o analizę otoczenia biznesowo – logistycznego firmy. Biorąc pod uwagę cele projektowe lub plany rozwoju firmy, powstaje model sieci, który może zawierać: liczbę i lokalizację magazynów wraz z ich wyposażeniem i funkcją w sieci, zdefiniowanie przepływów towarowych pomiędzy poszczególnymi ogniwami sieci dostaw, rekomendacje w zakresie zarządzania zapasami dla jak najlepszych warunków dostaw do klientów, możliwości outsourcingu działań / obszarów, symulację finansową funkcjonowania sieci w modelu docelowym (TO-BE) oraz etapy i kierunki jej rozwoju w czasie.

Rozwiązanie
 • Szczegółowa identyfikacja i ekspercka ocena poszczególnych założeń strategii rozwoju systemu logistycznego firmy w kontekście założonego rozwoju sprzedaży,
 • Modelowanie wielowariantowe i rekomendacje optymalnej konfiguracji sieci dystrybucji towarów dla przyjętych przez firmę planów rozwojowych,
 • Wskazanie miejsc lokalizacji magazynów (liczba, rozlokowanie geograficzne, wielkość, funkcje, rola w polityce zapasów wobec klientów),
 • Perspektywa kosztowa uwzględniająca koszty stałe i zmienne,
 • Wizualizacja parametrów,
 • Przygotowanie sieci dystrybucji/ łańcucha dostaw do realizacji planów rozwojowych firmy,
 • Bezpieczeństwo podjęcia dobrej decyzji biznesowej,
 • Bezpieczeństwo logistyczne w strategicznym obszarze funkcjonowania firmy,
 • Szczegółowa identyfikacja i ekspercka ocena poszczególnych założeń strategii rozwoju systemu logistycznego firmy,
 • Modelowanie wielowariantowe i rekomendacje optymalnej konfiguracji sieci dystrybucji towarów dla przyjętych przez firmę planów rozwojowych,
 • Wskazanie miejsc lokalizacji magazynów (liczba, rozlokowanie geograficzne, wielkość, funkcje, rola w polityce zapasów wobec klientów),
 • Perspektywa kosztowa uwzględniająca koszty stałe i zmienne,
 • Wizualizacja parametrów,
 • Przygotowanie sieci dystrybucji/ łańcucha dostaw do realizacji planów rozwojowych firmy,
 • Bezpieczeństwo podjęcia dobrej decyzji biznesowej,
 • Bezpieczeństwo logistyczne w strategicznym obszarze funkcjonowania firmy
 • Maksymalizacja wykorzystania zasobów i ich potencjału,
 • Weryfikacja i optymalizacja kosztów transportu liniowego,
 • Weryfikacja i optymalizacja kosztów dystrybucji do oddziałów / klienta,
 • Weryfikacja i optymalizacja kosztów stałych,
 • Weryfikacja i optymalizacja kosztów związanych z utrzymaniem stanu magazynowego / miejsca magazynowego,
 • Ograniczenie efektu „sprzedaży utraconej”,
 • Weryfikacja kosztów funkcjonowania sieci dystrybucji firmy w ujęciu całościowym i na konkretną jednostkę,
 • Efektywniejsze zorganizowanie przepływów towarowych w sieci dostaw,
 • Szczegółowe rekomendacje naprawcze punktów / procesów / obszarów kosztotwórczych,
 • Identyfikacja i eliminacja czynności niewnoszących wartości dodanej,
 • Szczegółowa identyfikacja i ekspercka ocena poszczególnych założeń strategii rozwoju firmy po połączeniu z innym podmiotem,
 • Szczegółowa identyfikacja i ekspercka ocena założeń strategii rozwoju systemu logistycznego realizującego założenia biznesowe,
 • Modelowanie wielowariantowe i rekomendacje optymalnej konfiguracji sieci docelowej sieci dystrybucji,
 • Wskazanie miejsc lokalizacji magazynów (liczba, rozlokowanie geograficzne, wielkość, funkcje, rola w polityce zapasów wobec klientów),
 • Perspektywa kosztowa uwzględniająca koszty stałe i zmienne,
 • Wizualizacja parametrów,
 • Przygotowanie sieci dystrybucji/ łańcucha dostaw do realizacji planów rozwojowych firmy,
 • Bezpieczeństwo podjęcia dobrej decyzji biznesowej,
 • Bezpieczeństwo logistyczne w strategicznym obszarze funkcjonowania firmy,

Doskonałe rozplanowanie sieci dystrybucji

optymalizacja transportu

Jedną z najbardziej istotnych ról w obszarze dystrybucji odgrywają procesy transportowe i spedycyjne. W dzisiejszych czasach kluczową potrzebą wielu przedsiębiorstw jest umiejętne zbalansowanie parametrów jakości obsługi klienta (najlepiej jak najwyższe) oraz kosztów transportu (najlepiej jak najniższe). Znaczenie procesów transportowo – spedycyjnych stale się zwiększa, dlatego wiele firm szuka odpowiedzi na pytanie: Co zmieniać w obszarze transportu? Jakie mogą być efekty biznesowe i finansowe podejmowanych decyzji optymalizacyjnych? Czy posiadanie własnego transportu to korzyść czy raczej uciążliwość?

Elandis oferuje usługi związane z optymalizacją kosztów transportu oraz przebiegu procesów transportowych. Weryfikujemy sposób wykorzystania własnego taboru samochodowego, usprawniamy planowanie transportu, pomagamy w wyznaczaniu optymalnej liczby i lokalizacji punktów przeładunkowych. Rekomendacje naszych konsultantów mogą posłużyć jako baza do podjęcia decyzji strategicznych dla przedsiębiorstwa (np. czy utrzymywać transport własny, czy zdecydować się na jego outsourcing).

Rozwiązanie
 • Niezależna i ekspercka kalkulacja kosztów transportu,
 • Skuteczniejsze zarządzanie taborem transportowym,
 • Możliwość unikania zbędnych nakładów pieniężnych,
 • Efektywniejsze planowanie czasu pracy kierowców,
 • Krótszy czas dostaw do klientów,
 • Poprawa jakości obsługi klienta,
 • Stworzenie optymalnego modelu rozliczania usług,
 • Zwiększenie wskaźnika wykorzystania ładowności,
 • Możliwość przewidywania i eliminowania ryzyk i zagrożeń w transporcie,
 • Reorganizacja procesów transportowych,
 • Koncepcja przepływu informacji w procesach transportowych,
 • Skuteczne zarządzanie i monitorowanie realizowanych procesów transportowych,
 • Możliwość unikania zbędnych nakładów pieniężnych,
 • Zwiększenie wydajności realizowanych procesów transportowych,
 • Krótszy czas dostaw do klientów,
 • Poprawa jakości obsługi klienta,
 • Możliwość przewidywania i eliminowania ryzyk i zagrożeń w transporcie,
 • Niezależna, ekspercka analiza biznesowa zasadności posiadania transportu własnego vs. outsourcing usług.
 • Analiza SWOT,
 • Weryfikacja kosztowa rozpatrywanych wariantów,
 • Poprawa poziomu obsługi klienta,
 • Koncepcja planowania i łączenia tras dostaw do punktów sprzedaży,
 • Krótszy czas dostaw do klientów,
 • Poprawa jakości obsługi klienta,
 • Dobór taboru samochodowego do planowanych tras,
 • Mniejsza liczba samochodów potrzebnych do obsługi zleceń,
 • Wzrost kontroli i efektywności procesu dystrybucji,
 • Odzyskanie czasu pracy pracowników poświęconego na planowanie tras,
 • Możliwość unikania zbędnych nakładów pieniężnych,
 • Efektywniejsze planowanie czasu pracy kierowców,
 • Optymalizacja przestrzeni ładunkowej,
 • Pewne i ukierunkowane przygotowanie pracy wraz z planem pracy personelu na rampie,
 • Bezbłędny i szybki załadunek jednostek transportowych,
 • Minimalizacja przestojów i czasów przebiegu podczas procesu załadunku,
 • Wczesne i terminowe zamawianie usług u spedytorów,
 • Odzyskanie czasu pracy pracowników poświęconego na planowanie wypełnienia samochodu,
 • Możliwość unikania zbędnych nakładów pieniężnych,

Doskonałe rozplanowanie sieci dystrybucji

doradztwo strategiczne: logistyka własna vs. outsourcing

W pewnym etapie rozwoju firmy, pojawia się moment, w którym firma rozważa, czy rozwijać i zarządzać logistyką we własnym zakresie, czy też powierzyć ją wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej i skupić się na core businessie. Który model wybrać? Czy jest to odpowiedni czas na zmiany? Jakie korzyści i ryzyka pociąga za sobą jedna i druga opcja? Jest to zawsze bardzo indywidualna kwestia, którą każdy przedsiębiorca musi rozważyć wyłącznie w kontekście własnej działalności i celu, jaki chce osiągnąć za pomocą jednego czy też drugiego modelu rozwoju logistyki.

Celem usługi oferowanej przez Elandis jest wsparcie właścicieli i zarządów firm w określeniu optymalnego kierunku rozwoju logistyki przedsiębiorstwa, spośród możliwych wariantów oraz scenariuszy. Usługa nakierowana jest na wzrost wartości firmy i jej konkurencyjności, poprzez opracowanie potencjalnych opcji strategicznych, czy też studiów opłacalności / przypadków badanych zagadnień związanych z logistyką.

Rozwiązanie
 • Logistyka własna,
 • Logistyka mieszana,
 • Outsourcing usług logistycznych,
 • Szczegółowa identyfikacja i ekspercka ocena poszczególnych założeń strategii rozwoju firmy,
 • Niezależna, ekspercka analiza biznesowa rozpatrywanych wariantów rozwoju logistyki,
 • Perspektywa kosztowa rozpatrywanych wariantów,
 • Analiza SWOT,
 • Wypracowanie optymalnej i efektywnej strategii dotyczącej własnej logistyki,
 • Redukcja ryzyka podjęcia błędnej decyzji przez menedżera,
 • Uniknięcie kosztów związanych z podjęciem błędnych decyzji biznesowych,
 • Benchmark rozwiązań,
 • Poprawa poziomu obsługi klienta,
 • Wykorzystanie szerokiej i przekrojowej wiedzy zewnętrznych konsultantów logistycznych,
 • Rozwój kompetencji pracowników,
 • Redukcja ryzyka podjęcia błędnej decyzji przez menedżera,
 • Uniknięcie kosztów związanych z podjęciem błędnych decyzji biznesowych,
 • Optymalizacja kosztowa działań logistycznych,
 • Benchmark rozwiązań,
 • Skupienie się na priorytetowych działaniach, dających największe efekty,
 • Podniesienie konkurencyjności firmy na rynku,
 • Ustalenie dokładnego zakresu współpracy z operatorem logistycznym,
 • Niezależna, obiektywna ocena zasad i warunków współpracy ze strony zewnętrznych, niezależnych, doświadczonych konsultantów logistycznych,
 • Szansa na podjęcie decyzji w oparciu o precyzyjne i jasne dane liczbowe i jakościowe,
 • Rozwój kompetencji pracowników,
 • Redukcja ryzyka podjęcia błędnej decyzji przez menedżera,
 • Uniknięcie kosztów związanych z podjęciem błędnych decyzji biznesowych,
 • Benchmark rozwiązań,
 • Wsparcie w negocjacjach nowych lub renegocjacjach istniejących kontraktów na obsługę logistyczną,
 • Wypracowanie optymalnej i efektywnej strategii dotyczącej własnej logistyki,
 • Odzyskanie czasu pracy pracowników poświęconego na planowanie i zarządzanie logistyką,
 • Skupienie się na podstawowej działalności firmy, co da wymierne korzyści i efekty biznesowe,
 • Stworzenie wytycznych do zapytań ofertowych pod wybór operatora logistycznego,
 • Rekomendacje w zakresie wskazania oferentów oraz rozesłanie zapytań ofertowych,
 • Zebranie ofert, ewentualne uściślenia/zmiany, porównywanie ofert,
 • Organizacja wizyt referencyjnych dot. poszczególnych oferentów,
 • Wsparcie w zakresie negocjacji handlowych z oferentami,
 • Wsparcie w ustalaniu kluczowych warunków i parametrów umowy z operatorem logistycznym,
 • Niezależna analiza i ocena złożonych ofert oraz eksperckie rekomendacje w zakresie wyboru najlepszego operatora logistycznego,
 • Maksymalizacja wykorzystania zasobów i ich potencjału,
 • Weryfikacja i optymalizacja kosztów transportu liniowego,
 • Weryfikacja i optymalizacja kosztów dystrybucji do oddziałów / klienta,
 • Weryfikacja i optymalizacja kosztów stałych,
 • Weryfikacja i optymalizacja kosztów związanych z utrzymaniem stanu magazynowego / miejsca magazynowego,
 • Ograniczenie efektu „sprzedaży utraconej”,
 • Weryfikacja kosztów funkcjonowania sieci dystrybucji firmy w ujęciu całościowym i na konkretną jednostkę,
 • Efektywniejsze zorganizowanie przepływów towarowych w sieci dostaw,
 • Szczegółowe rekomendacje naprawcze punktów / procesów / obszarów kosztotwórczych,
 • Identyfikacja i eliminacja czynności niewnoszących wartości dodanej,

Doskonałe rozplanowanie sieci dystrybucji

wskaźniki efektywności logistycznej KPI

Chcąc mierzyć i śledzić, w jaki sposób realizowane są postawione przez firmę cele biznesowe (strategiczne jak i operacyjne), firma powinna wyznaczać i mierzyć kluczowe wskaźniki efektywności (tzw. KPI). Wskaźniki te pozwalają na bieżąco kontrolować i oceniać jakość realizowanych przez firmę usług, a dla pracowników mogą stanowić obiektywną informację zwrotną o wykonywanej przez nich pracy i generowanych kosztach. Dla kadry managerskiej mogą być narzędziem, które pozwoli podejmować szybkie i racjonalne decyzje, nadawać priorytety zadaniom czy też – w sytuacji, gdy firma nie realizuje postawionych przed nią celów – wcześniej wykrywać problemy i je rozwiązywać.

Elandis oferuje usługę weryfikacji istniejących lub opracowanie nowych wskaźników KPI, mierzących jakość operacji w łańcuchu dostaw. Wskaźniki tworzymy i wdrażamy w oparciu o doświadczenie naszych konsultantów, ich kompetencje, najlepsze praktyki i standardy logistyczne oraz na podstawie znajomości specyfiki branży danej firmy.

Rozwiązanie
 • Identyfikacja wskaźników istniejących, ocena oraz opinia ekspercka na ich temat,
 • Koncepcja / projekt systemu wskaźników (co i jak mierzyć) mierzących realizację celów strategicznych firmy,
 • Koncepcja oraz wdrożenie zrównoważonej karty wyników (BSC),
 • Monitorowanie „pracy” wskaźników i ich korekty,
 • Szkolenia jak interpretować wyniki i podejmować decyzje na podstawie wskaźników,
 • Możliwość wcześniejszego wykrywania i reagowania na nieoptymalności czy nieefektywności,
 • Identyfikacja wskaźników istniejących, ocena oraz opinia ekspercka na ich temat,
 • Koncepcja / projekt systemu wskaźników (co i jak mierzyć) istotnych z punktu widzenia zarządzania zapasami,
 • Monitorowanie „pracy” wskaźników i ich korekty,
 • Szkolenia jak interpretować wyniki i podejmować decyzje na podstawie wskaźników,
 • Możliwość wcześniejszego wykrywania i reagowania na nieoptymalności czy nieefektywności,
 • Identyfikacja wskaźników istniejących, ocena oraz opinia ekspercka na ich temat,
 • Koncepcja / projekt systemu wskaźników (co i jak mierzyć) mierzących poziom obsługi klientów,
 • Monitorowanie „pracy” wskaźników i ich korekty,
 • Szkolenia jak interpretować wyniki i podejmować decyzje na podstawie wskaźników,
 • Możliwość wcześniejszego wykrywania i reagowania na nieoptymalności czy nieefektywności,
 • Przygotowanie i wdrożenie dopasowanych do potrzeb danej organizacji i specyfiki procesu produkcyjnego systemów motywacyjnych,
 • Identyfikacja istniejących wskaźników KPI monitorujących rzetelność i efektywność pracy załogi logistycznej, ocena oraz opinia ekspercka na ich temat,
 • Koncepcja / projekt systemu wskaźników (co i jak mierzyć) mierzących rzetelność i efektywność pracy załogi logistycznej,
 • Monitorowanie „pracy” wskaźników i ich korekty,
 • Szkolenia jak interpretować wyniki i podejmować decyzje na podstawie wskaźników,
 • Możliwość wcześniejszego wykrywania i reagowania na nieoptymalności czy nieefektywności,
 • Szkolenia załogi,
 • Koncepcja nowej organizacji pracy pracowników,
 • Standaryzacja pracy, instrukcje stanowiskowe, hierarchie podległości,
 • Rozwój kompetencji pracowników uzyskany poprzez bezpośrednią współpracę z doświadczonymi konsultantami,

Doskonałe rozplanowanie sieci dystrybucji

doradztwo w zakresie rozwiązań IT dla obszaru dystrybucji

Usługa Elandis dedykowana jest firmom, które stają przed dylematem wyboru i problemem wdrożenia systemów informatycznych wykorzystywanych w obszarze dystrybucji, takich jak:

 • TMS – system do zarządzania logistyką transportu
 • YMS – system do zarządzania logistyką otoczenia zakładu
 • Rozwiązania do zarządzania oknami czasowymi w obiektach logistycznych
 • Rozwiązania do automatyzacji współpracy z kurierami / operatorami logistycznymi.

Elandis wspiera swoich klientów w tworzeniu koncepcji rozwiązań informatycznych obsługujących i automatyzujących procesy dystrybucyjne. Nasi konsultanci analizują opłacalność inwestycji, tworzą szczegółowy zakres funkcjonalny rozwiązania, mogą także prowadzić projekt wdrożenia wybranego systemu w roli Project Managera – wszystko po to, aby klient zakupił, wdrożył i skorzystał z systemu dopasowanego do swoich potrzeb.

Rozwiązanie
 • Koncepcja funkcjonalności rozwiązania IT ściśle dopasowanego do specyfiki procesów dystrybucyjnych i transportowych firmy,
 • Koncepcja rozwiązania IT uwzględniająca realne potrzeby logistyki dystrybucyjnej i transportowej (obecne i przyszłe),
 • Analiza biznesowa (w tym ROI, TCO) opłacalności inwestycji,
 • Ekspercka rekomendacja wyboru systemu IT,
 • Benchmark rozwiązań,
 • Project Management,
 • Bezpieczeństwo inwestycyjne związane z trafnym wyborem i wdrożeniem systemu IT dla logistyki dystrybucyjnej i transportowej,
 • Koncepcje tworzone przez logistyków dla logistyków zapewniające ergonomię i wydajność rozwiązań,
 • Ścisłe dopasowanie do specyfiki procesów spedycyjnych i transportowych firmy,
 • Uwzględnienie realnych potrzeb logistyki spedycyjnej i transportowej (obecnie i w przyszłości),
 • Obiektywizm w spojrzeniu na potrzeby danej firmy,
 • Bezpieczeństwo inwestycyjne,
 • Postawienie jako priorytetu korzyści dla logistyki, a nie wygody informatyki,
 • Stworzenie wytycznych do zapytań ofertowych dotyczących rozwiązania IT,
 • Rekomendacje w zakresie wskazania oferentów oraz rozesłanie zapytań ofertowych,
 • Zebranie ofert, ewentualne uściślenia/zmiany, porównywanie ofert,
 • Organizacja wizyt referencyjnych dot. poszczególnych rozwiązań,
 • Wsparcie w zakresie negocjacji handlowych z oferentami,
 • Stworzenie dokumentu analizy porównawczej wszystkich oferentów oraz opracowanie rekomendacji eksperckich w zakresie wyboru najlepszego rozwiązania i dostawcy.
 • Koncepcja funkcjonalności rozwiązania IT ściśle dopasowanego do specyfiki procesów dystrybucyjnych i transportowych danej firmy,
 • Benchmark rozwiązań,
 • Zarządzanie zespołem projektowym,
 • Odpowiedzialność za wdrożenie i start produkcyjny,
 • Zapewnienie bezpieczeństwa inwestycji,
 • 35% zwiększenie liczby miejsc paletowych do składowania w firmie ZETA PRO OFFICE
 • 65% zwiększenie wydajności procesu kompletacji dużych zamówień w firmie PARTNER TELECOM
 • 137% zwiększenie efektywnej powierzchni operacyjnej magazynu firmy LEMIGO